Portal d’ajuda / Preguntes freqüents

Si el problema no és per l’usuari ni la contrasenya, prova si us plau a tancar el navegador d’internet i tornar-lo a obrir (o obrir una finestra d’incògnit), i accedir a la següent adreça:

 

https://radiologia.clinicagirona.cat/portal-client/

Pots utilitzar la opció “He oblidat la contrasenya” disponible en el portal, introduint l’usuari que et van donar en el mostrador de radiologia. T’enviarà un enllaç al correu electrònic per restablir la contrasenya. La nova contrasenya ha de tenir lletres, números i caràcters especials, i com a mínim 8 caràcters de longitud.

Pots utilitzar la opció “He oblidat la contrasenya” disponible en el portal, introduint l’usuari que et van donar en el mostrador de radiologia. T’enviarà un enllaç al correu electrònic per restablir la contrasenya. La nova contrasenya ha de tenir lletres, números i caràcters especials, i com a mínim 8 caràcters de longitud.

El bloqueig d’usuari és temporal. Al cap d’una estona es desbloqueja (1 minut).

 

Si has oblidat la contrasenya pots utilitzar la opció de “He oblidat la contrasenya” disponible en el portal. T’enviarà un enllaç al correu electrònic per restablir la contrasenya. La nova contrasenya ha de tenir lletres, números i caràcters especials, i com a mínim 8 caràcters de longitud.

Al mostrador de radiologia t’haurien d’haver donat un numero d’usuari.

Tot i això si no el tens,  per verificar la teva identitat ens hauries de fer arribar una foto del DNI del pacient i el document següent omplert i signat sol·licitant el dret d'accés: Document Català o Document castellà

 

 

Quan la rebem et respondrem amb el numero d’usuari.

Tingues en compte que si et visites a la Clínica Girona, el teu metge ja tindrà accés a les imatges/informe des del seu programa informàtic.

 

En cas contrari tens diferents opcions per compartir:

  • Descarregar informe: Per compartir l'informe es pot descarregar l'informe en PDF i imprimir-lo o enviar-lo per correu al metge amb l'icona
  • Descarregar les imatges: Et descarrega un arxiu ZIP que pots extreure en una carpeta i copiar en un llapis USB.

  • Dins l’arxiu ZIP trobaràs un arxiu executable anomenat CDVIEWER.EXE que és el programa per visualitzar les imatges. Tingues en compte que aquest programa només funciona en Windows.

  • Una altra opció per compartir és utilitzar el botó 
Hauràs d’introduir el correu electrònic del metge i seleccionar la vigència de la compartició (per defecte 1 dia). Al compartir s’enviarà un correu al metge amb un enllaç per accedir a la prova, i un correu a tu amb un PIN, que hauràs de donar al metge.
  • Una altra opció per compartir també amb el botó és utilitzar la opció de Imprimir, que genera una fulla que pots imprimir, amb un codi QR per accedir a l’estudi i el PIN d’accés imprès. També es pot utilitzar el botó de Imprimir i compartir, que a més de la fulla imprimible, també envia l’enllaç d’accés a l’estudi al metge.
  • Una ultima opció per compartir és que el metge accedeixi al portal de radiologia amb el teu usuari i contrasenya.

Quan es comparteix un estudi mèdic des del portal, s'envia un correu als destinataris que s'han indicat (metges o centres mèdics) amb un enllaç directe a la prova en qüestió. Per doble seguretat, el PIN per accedir a aquesta prova el rep el pacient en un correu a part, per tant s'haurà de facilitar manualment als metges o centres mèdics que s'hagi compartit.

Si encara tens problemes, pots realitzar la teva consulta als següents correus electrònics en funció de la prova que t’hagis fet:

 

 

Tingues en compte que si et visites a la Clínica Girona, el teu metge ja tindrà accés a les imatges/informe des del seu programa informàtic.

Clínica Girona com a Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin.

 

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat i del Grup Clínica Girona, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària i el seu conseqüent finançament.

 

Així mateix el centre posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als que es presti assistència en aquest centre poden quedar integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer.

 

Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercer país o organització internacional. Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, en l’actualitat a la Llei 16/2010 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per la resta.

 

Vostè és responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà d'enviar-nos una foto del DNI del pacient i el document següent omplert i signat sol·licitant el dret: Document Català o Document castellà

 

 

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.