Codi Ètic

 

Mitjançant el Codi ètic institucional de la Clínica Girona, aprovat pel Consell d’Administració, la Clínica Girona manifesta el seu compromís a respectar les normatives ètiques en totes i cada una des les seves actuacions tot basant-se en els principis de respecte a la dignitat, la confiança, la integritat i l’honestedat.

Normatives ètiques

La Clínica Girona tant en les seves actuacions com en la seva política es compromet

 1. Assegurar que totes les accions personals i professionals que es duen a terme estan orientades a la promoció de la salut, la prevenció i pal·liació de la malaltia.
 2. Vetllar per una actuació personal i professional del màxim grau d’exigència ètica en relació amb els pacients i familiars, i en relació amb la resta de professionals del centre.
 3. Atendre la malaltia des d’un punt de vista holístic entenent que aquesta afecta a les dimensions, física, psíquica, social i espiritual, garantint els màxims nivells de rapidesa i resposta.
 4. Garantir que totes les actuacions dels/les professionals es duen a terme basant-se amb el respecte a la vida, a la dignitat i a l’autonomia humana.
 5. Prestar una atenció de qualitat i sense discriminació -dels/les clients/es- per raons ètniques, culturals, de gènere, condicions socioeconòmiques o de creences.
 6. Garantir una actuació institucional basada amb l’ètica que vetlli per la protecció dels clients enfront la publicitat, i la comercialització. Així mateix, garantirà la no maleficència davant les pràctiques competitives i els procediments econòmics i financers.
 7. Vetllar per una distribució justa i racional dels recursos.
 8. Garantir la continuïtat assistencial dels/les clients/es.

La Clínica Girona es compromet amb els seus clients

 1. Garantir el respecte a la dignitat humana, la intimitat del pacient i la seva família; per part de tot el personal de Clínica Girona en les seves actuacions.
 2. Garantir el dret del pacient o dels seus familiars, en els casos legalment establerts, a participar en la presa de decisions que afectin a la seva salut.
 3. Garantir la confidencialitat de dades personals i assistencials dels pacients, exceptuant aquells casos legalment establerts.
 4. Facilitar al/la pacient o la seva família, en els casos legalment establerts, la informació de sobre la malaltia de forma comprensible, continuada i suficient a fi de permetre prendre la millor decisió.
 5. Proporcionar la informació sobre els riscos associats a qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic i garantir que el pacient dóna el seu consentiment informat de forma lliure i voluntària davant aquests procediments.
 6. Treballar per garantir la informació i acompliment de la carta de drets i deures del/la pacient, reconeguts universalment.
 7. Garantir el respecte als documents de voluntats anticipades que el pacient hagi expressat en la forma legalment establerta tot afavorint la conciliació entre aquestes voluntats, el codi ètic i l’actuació dels professionals del centre.
 8. Vetllar per donar als seus clients la millor atenció possible, amb la major qualitat humana, científica, tècnica, tot evitant procediments i actuacions innecessàries.

Els treballadors/es i professionals de Clínica Girona es comprometen

 1. Mantenir-se formats constantment per garantir una actuació professional competent i de qualitat.
 2. Assumir i desenvolupar les funcions que els corresponen per a cada lloc de treball amb responsabilitat i honestedat.
 3. Mantenir un ambient de treball segur, net disciplinat i digne que propiciï el correcte desenvolupament del pla estratègic i dels objectius institucionals en tot moment.
 4. Vetllar per una correcta utilització dels instruments i materials del centre.
 5. Vetllar i acomplir les mesures de prevenció de riscos laborals i personals necessàries per garantir un treball segur i responsable.
 6. Vetllar per mantenir i millorar el prestigi de la Institució i contribuir en tot el possible a elevar la qualitat dels serveis que s’hi ofereixen.
 7. Fomentar l’ensenyament i educació per la salut.

Pel que fa a l’àmbit laboral, Clínica Girona, es compromet respecte als seus treballadors/es i professionals

 1. Fomentar el treball en equip, el respecte,la cooperació i la confiança per garantir una atenció contínua,coordinada i responsable.
 2. Crear un ambient de treball segur, net disciplinat i digne que propiciï el correcte desenvolupament del pla estratègic i dels objectius institucionals en tot moment.
 3. Vetllar per minimitzar qualsevol tipus de risc laboral i proporcionar el nivell de seguretat i protecció a tots els treballadors/es i professionals en un entorn lliure d’amenaces i abusos.
 4. Seleccionar als treballadors/es amb criteris d’objectivitat, igualtat i no discriminació.
 5. Garantir la igualtat d’oportunitats de treball i promoció dins la institució a tots/es els/les treballadors/es.
 6. Facilitar la formació continuada.
 7. Disposar dels recursos humans, tècnics,que permetin desenvolupar millor la seva activitat.

Respecte a aquest codi ètic la Clínica Girona es compromet

 1. Mantenir el codi ètic actualitzat tot respectant la normativa legal establerta i garantint en tot moment els principis de bona fe, justícia i respecte a la dignitat i autonomia.
 2. Difondre el codi ètic i vetllar per un acompliment màxim d’aquest codi ètic en tota actuació, ja sigui assistencial, de gestió o promoció del centre.
Façana exterior de la Clínica Girona amb vistes generals del passeig