EL PUNT AVUI: La Clínica Girona estrena nou web corporatiu

REDACCIÓ – GIRONA – SALUT – 13 de novembre
El Grup Clínica Girona ha estre­nat nou web cor­po­ra­tiu més fun­ci­o­nal, més inclu­siu i més adap­tat als nous temps, en què la majo­ria de per­so­nes es con­nec­ten amb mòbils i tau­le­tes, segons afir­men els res­pon­sa­bles. A través del web es pot dema­nar cita en línia i interac­tuar a través del cor­reu electrònic. També es pot acce­dir al qua­dre mèdic, es poden tro­bar els hora­ris i les ubi­ca­ci­ons de les con­sul­tes exter­nes, la llista de mútues que hi ha con­cer­ta­des, o altres pos­si­bi­li­tats, com ara con­tro­lar el con­trast de colors i les mides dels tex­tos pel propi usu­ari. Entre les nove­tats més des­ta­ca­des hi ha l’acces­si­bi­li­tat, que engloba totes les situ­a­ci­ons que poden afec­tar la capa­ci­tat d’un usu­ari d’interac­tuar amb el seu entorn.

LLegir la notícia l’edició digital