EL PUNT AVUI: A punt per aixecar l’edifici de la nova Clínica Girona

És previst que d’aquí a quinze dies acabin les tasques per formigonar bona part dels fonaments

Una tècnica antiterratrèmol protegirà l’edifici de les vibracions dels trens que hi passen al costat

SALUT. GIRONA – 3 setembre 2019

ÒSCAR PINILLA – GIRONA

Recta final en les obres de fona­men­tació de la nova Clínica Girona, que s’hi està cons­truint al car­rer Bar­ce­lona. Els ope­ra­ris estan enlles­tint les tas­ques per for­mi­go­nar la base que haurà de sos­te­nir tot l’edi­fici de 36.000 metres qua­drats, amb tres plan­tes sub­terrànies i set per sobre del nivell del sòl a la banda de la car­re­tera, i cinc plan­tes pel cos­tat de la via del tren. Des de fora les plan­xes metàl·liques que sepa­ren el car­rer Bar­ce­lona de l’obra apa­rent­ment sem­bla que no s’hi està tre­ba­llant. Però un cop dins es pot com­pro­var la mag­ni­tud de l’ope­ració. Ara mateix, els ope­ra­ris estan tre­ba­llant a dese­nes de metres de pro­fun­di­tat per ins­tal·lar la segona capa de for­migó que separa l’edi­fici del sub­sol. El gran forat que és ara l’edi­fici és un calaix de grans dimen­si­ons que ocupa la segona i ter­cera planta baixa i que aca­barà de ser imper­me­a­ble a l’aigua de la capa freàtica. De fet, vuit mànegues de grans dimen­si­ons i unes bom­bes peri­me­trals suc­ci­o­nen l’aigua i l’expul­sen al riu Güell. Abans, però, passa per un rigorós con­trol analític i dos decan­ta­dors de sòlids. Per una banda se separa l’aigua que prové del sub­sol, i per l’altra l’aigua resi­dual de l’obra i de la mateixa pluja. Per segu­re­tat, les bom­bes d’aigua con­ti­nu­a­ran fun­ci­o­nant fins que no s’aixe­qui la quarta planta. Si ara mateix es des­con­nec­tes­sin, el calaix, que té uns murs dobles, s’inun­da­ria d’aigua com si fos una pis­cina.

És pre­vist que abans que s’acabi de posar tot el for­migó a la base, a la cara sud de l’edi­fi­cació ja es comenci a aixe­car l’estruc­tura de la nova Clínica Girona. Segons els tècnics res­pon­sa­bles de l’obra, això pot tenir lloc en quinze dies, o com a molt tard, a finals de setem­bre. Ho faran amb l’ajuda d’una ter­cera grua de grans dimen­si­ons que està apunt d’ins­tal·lar-se. De fet, ahir els ope­ra­ris ja esta­ven ulti­mant la base de la grua on d’aquí a pocs dies s’aixe­carà.

Model pio­ner a Girona

Una de les pecu­li­a­ri­tats que tindrà l’edi­fici és que a par­tir de la planta baixa tota l’estruc­tura estarà sobre cen­te­nars de molles per esmor­teir qual­se­vol vibració que es pro­du­eixi. Si bé aquest tipus d’ins­tal·laci­ons es fa en edi­fi­cis situ­ats en zones on habi­tu­al­ment s’hi regis­tren ter­ratrèmols, en el cas de la Clínica Girona s’hi posen perquè just al cos­tat hi passa la via del tren.

Car­les Espígol, con­se­ller dele­gat i gerent de Clínica Girona, afirma que l’edi­fici és tan gran que es poden sola­par tre­balls de cons­trucció per anar avançant feina. “Tots els tre­balls que es puguin fer paral·lela­ment a altres tas­ques, es farà”, sosté Espígol, que avança que en tot cas no s’obri­ran els ser­veis fins que no s’acabi total­ment l’obra. “En l’últim semes­tre farem les com­pres dels equi­pa­ments”, afirma, tot i que asse­gura que per como­di­tat i per les grans dimen­si­ons d’alguns apa­rells, caldrà ins­tal·lar-los abans que s’acabi l’obra. Amb tot, Espígol compta que d’aquí a dos estius, el 2021, entri en fun­ci­o­na­ment la nova clínica.

Satis­facció per les obres

Per ara, el con­se­ller dele­gat es mos­tra “molt satis­fet” de com estan anant els tre­balls, que són obra de la UTE lide­rada per Cons­truc­ci­ons Rubau, jun­ta­ment amb Ortiz i Age­fred. Espígol des­taca sobre­tot que l’obra “és res­pec­tu­osa amb l’entorn urbà, els veïns, i amb el medi ambi­ent”. A tall d’exem­ple, el gerent explica que, tot i el movi­ment con­ti­nuu de cami­ons des de fa mesos, la calçada del car­rer Bar­ce­lona és neta i no hi ha les típiques rode­res de fang i terra que dei­xen a la calçada. Això és perquè es va habi­li­tar a la sor­tida dels cami­ons, dins del perímetre de l’obra, una mena de pis­cina per la qual han de pas­sar obli­gatòria­ment tots aquests vehi­cles de gran tonatge abans d’incor­po­rar-se al car­rer de la ciu­tat, i d’aquesta manera mini­mit­zar la sor­tida dels fangs de l’obra a la via pública.

LA FRASE

“S’hi està fent una obra molt respectuosa amb l’entorn urbà, els veïns i també amb el medi ambient”, Carles Espígol, CONSELLER DELEGAT I GERENT DE CLÍNICA GIRONA

La venda de l’actual edifici, pendent del nou

El gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, insisteix que l’operació de venda de l’actual edifici està supeditada al calendari d’obres de les noves instal·lacions. Tot i que tenen compradors interessats, estan esperant que les obres al nou edifici estiguin més avançades per decantar-se per una o altra oferta, diu Espígol, que reconeix que la nova clínica no depèn financerament de la venda de l’antic edifici. Per ara, l’entramat d’edificis, que ocupen una superfície aproximada de 12.000 m², ha rebut quatre ofertes de compra. Multinacionals del sector comercial, immobiliàries i fons d’inversió han preguntat per aquest espai, molt llaminer en ple centre comercial urbà.

Llegir la notícia al diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf