EL PUNT AVUI: Clínica Girona estrena el primer aparell PET/TC de les comarques gironines

Es tracta d’una nova tecnologia de diagnòstic per la imatge que combina la medicina nuclear amb la radiològica i que fins ara només s’oferia a Barcelona

Eduard Riera, Sara Guirao i Carles Espígol, ahir, davant la nova màquina QUIM PUIG.

SALUT . GIRONA – 4 juny 2020 2.00 h REDACCIÓ – 

Cetir-Clínica Girona posa en fun­ci­o­na­ment aquesta set­mana el pri­mer apa­rell PET/TC que s’ins­tal·la a les comar­ques giro­ni­nes. A par­tir d’ara els habi­tants de Girona ja no hau­ran de des­plaçar-se a Bar­ce­lona per fer-se aquesta prova amb la qual es deter­mina l’abast de malal­ties com ara les cardíaques, les infec­ci­ons, els tras­torns de memòria o dete­ri­o­ra­ment cog­ni­tiu, els pro­ces­sos infla­ma­to­ris, el càncer o la vas­cu­li­tis. Aquest equi­pa­ment, de tec­no­lo­gia híbrida, per­met inte­grar en una única prova diagnòstica els bene­fi­cis de la medi­cina nuclear i la radi­o­lo­gia con­ven­ci­o­nal, per ofe­rir un diagnòstic per la imatge més precís, ràpid i còmode per al paci­ent. El Grup Clínica Girona ja va ser pio­ner en por­tar la medi­cina nuclear a Girona, con­jun­ta­ment amb Cetir, inte­grada en el Grup Biomèdic Asci­res, i torna a ser cap­da­van­ter.

Tot i que tenien pre­vist por­tar l’apa­rell a les noves ins­tal·laci­ons de Clínica Girona, el gerent de la clínica, Car­les Espígol, va expli­car que han optat per ins­tal·lar-la a l’edi­fici de Joan Mara­gall i començar a apro­fi­tar-la, segons recull l’ACN. Els paci­ents tan sols esta­ran un quart d’hora a la sala men­tre es fa la diagnosi, menys del que tar­da­ven fins ara per fer-los altres pro­ves. Els pro­fes­si­o­nals de la clínica van avançar que ser­virà sobre­tot per a paci­ents d’onco­lo­gia, car­di­o­lo­gia i neu­ro­lo­gia. La direc­tora mèdica del ser­vei de medi­cina nuclear de Clínica Girona, Sara Gui­rao, va des­ta­car que es tracta d’una màquina que fa ser­vir un sis­tema “híbrid”, ja que com­bina les dues ves­sants mèdiques, cosa que per­met tenir infor­mació “mor­fològica i fun­ci­o­nal” del paci­ent “amb una sola prova”. El coor­di­na­dor mèdic de Cetir-Cata­lu­nya, Edu­ard Riera, va des­ta­car la rapi­desa amb què es fa la prova.

LA FRASE

“Hem prioritzat posar a l’abast de les gironines i dels gironins aquest equipament”, Carles Espígol, GERENT DE CLÍNICA GIRONA

La notícia al Diari El PUNT AVUI