EL PUNT AVUI: Clínica Girona ha fet 460.000 ressonàncies magnètiques

El centre sanitari commemora demà el primer quart de segle des de la introducció de la tècnica a la demarcació

El servei ha crescut en capacitat, dotació i innovació, i és reconegut internacionalment

A la foto destacada: Dos professionals de la Clínica Girona amb un dels aparells de ressonància magnètica del centre CLÍNICA GIRONA.

  1. AGULLÓ – GIRONA

La pri­mera prova mèdica de res­sonància magnètica a les comar­ques giro­ni­nes es va fer el 2 de febrer del 1998, a la Clínica Girona, i des d’ales­ho­res el ser­vei ja en suma més de 460.000. Estal­vi­a­ven d’aquesta manera el des­plaçament anual de 7.000 giro­nins fins a Bar­ce­lona per acon­se­guir el diagnòstic, avui molts més, amb la incor­po­ració pro­gres­siva de més equi­pa­ment i adap­tat a l’evo­lució tec­nològica.

L’èxit d’aquell pri­mer apa­rell va fer que un any i mig després la clínica ja n’incor­porés un segon, espe­ci­al­ment útil per les per­so­nes que tenien claus­trofòbia. Amb el pas dels anys, ja en són qua­tre; un dels quals, ins­tal·lat l’any 2009, per­met estu­diar el cos en bipe­des­tació (dem­peus), con­dició que millora la capa­ci­tat de diagnosi de malal­ties de la columna que en els estu­dis habi­tu­als no podrien detec­tar.

Els pro­gres­sos que la tècnica ha expe­ri­men­tat en les últi­mes dues dècades estan reflec­tits en els apa­rells actu­als, amb la màxima potència de les explo­ra­ci­ons en 3T i en 1.5T. Avui són capaços d’estu­diar i diagnos­ti­car qual­se­vol malal­tia del cos gràcies a l’extra­or­dinària capa­ci­tat de la res­sonància magnètica per mos­trar imat­ges anatòmiques de la màxima qua­li­tat, en qual­se­vol àrea del cos i fins i tot es poden obte­nir imat­ges en temps real, en movi­ment, com ara del cor, amb la màxima pre­cisió.

Con­tinuïtat pro­fes­si­o­nal

El ser­vei de res­sonància magnètica de la Clínica Girona està diri­git des de l’inici pels doc­tors Joan Car­les Vila­nova i Joa­quim Bar­celó, espe­ci­a­lis­tes en radi­o­di­agnòstic. Els dos radiòlegs van incor­po­rar les explo­ra­ci­ons més avançades des del començament i l’han sabut actu­a­lit­zar, tot con­tri­buint a fer que el ser­vei sigui avui dia un refe­rent a escala esta­tal i inter­na­ci­o­nal en res­sonància magnètica, espe­ci­al­ment en el camp oncològic i sobre­tot en el càncer de pròstata.

Pre­ci­sa­ment el ser­vei ha estat pio­ner a l’Estat espa­nyol a implan­tar una tècnica molt útil en el càncer, com és la res­sonància magnètica de tot el cos. I des de fa tres anys, el pri­mer a rea­lit­zar biòpsies de pròstata amb un apa­rell robòtic en el mateix equip.

Durant aquests anys els dos radiòlegs han par­ti­ci­pat en múlti­ples tre­balls d’inves­ti­gació en dife­rents camps de la medi­cina, havent publi­cat més de 120 arti­cles en les revis­tes de més impacte i havent pre­sen­tat aquests estu­dis en els dife­rents con­gres­sos naci­o­nals i inter­na­ci­o­nals. Molts d’aquests tre­balls han estat reco­ne­guts amb dife­rents pre­mis en els con­gres­sos de radi­o­lo­gia; des­ta­cant la màxima dis­tinció en el congrés euro­peu de radi­o­lo­gia l’any 2006 i l’any 2010 en el congrés mun­dial de radi­o­lo­gia que se cele­bra anu­al­ment a Chi­cago, als EUA. Fruit d’aquests tre­balls d’inves­ti­gació van ser reco­ne­guts amb el premi Bonas­truc ça Porta 2016 del COMG “per la seva tra­jectòria pro­fes­si­o­nal i per la inno­vació en el camp oncològic”. L’any 2018 es va publi­car un lli­bre de referència inter­na­ci­o­nal de la res­sonància magnètica en el càncer de pròstata, edi­tat amb la par­ti­ci­pació dels direc­tors del Ser­vei, els Drs. Vila­nova i Bar­celó..L’acte de cele­bració d’aquest ani­ver­sari tindrà lloc el dijous 16 de febrer de 2023, a les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de Clínica Girona, amb unes parau­les de pre­sen­tació a càrrec del Gerent de Clínica Girona, Car­les Espígol, i del Dr. Miquel Car­re­ras, Gerent de la Regió Sanitària Girona del Ser­vei Català de la Salut, que dona­ran pas a tres expo­si­ci­ons cur­tes.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2255005-clinica-girona-ha-fet-460-000-ressonancies-magnetiques.html

La notícia en pdf