EL PUNT AVUI: Creixen més d’un 20% la miopia i la fatiga ocular a la demarcació

Un estudi de l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona – Oftalis fet a uns sis mil pacients en disset òptiques gironines destaca l’efecte en la salut visual del canvi d’hàbits durant la pandèmia i el confinament

A la fotografia destacada: Una dona fent-se una revisió optomètrica a l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona EPA.

SALUT / URE COMAS – GIRONA. 18 de maig de 2021

L’incre­ment de l’ús de pan­ta­lles –ordi­na­dors, tau­le­tes, mòbils o tele­vi­sors, sobre­tot– i la reducció de les acti­vi­tats a l’exte­rior durant la pandèmia han tin­gut un impacte directe en la visió dels giro­nins. Segons un estudi fet públic ahir per l’Ins­ti­tut d’Oftal­mo­lo­gia Clínica Girona (IOCG) – Ofta­lis sobre l’estat visual dels habi­tants de les comar­ques giro­ni­nes, han cres­cut entre un 20% i un 30% els casos de fatiga ocu­lar i de mio­pia res­pecte al 2019, abans de la pandèmia. Pel que fa a la franja d’edat, en gene­ral, han resul­tat afec­tats més ado­les­cents i gent jove que tele­tre­ba­llen. Aques­tes són algu­nes de les dades que es con­clo­uen a par­tir de la infor­mació apor­tada per un total de dis­set òpti­ques de la demar­cació. Con­cre­ta­ment, arran de les con­sul­tes fetes en aquests cen­tres per uns sis mil paci­ents des de l’inici de la pandèmia fins a finals del 2020.

Segons va expli­car ahir un dels res­pon­sa­bles de l’estudi i opto­me­trista de l’IOCG, David Amorós, es va apro­fi­tar la col·labo­ració del cen­tre amb les òpti­ques per tirar enda­vant aquest estudi, sobre­tot tenint en compte que aquests són cen­tres sani­ta­ris a peu de car­rer i a pri­mera línia pel que fa a la salut visual i que, a més, durant la pandèmia han vist més pato­lo­gies ja que molta gent tenia por d’anar al metge. Cen­tres que trac­ten els pro­ble­mes de refracció habi­tu­als i que, per tant, reben la visita de molta gent. Així, de manera gene­ra­lit­zada, l’estudi deta­lla que la visió bor­rosa, el mal de cap, la seque­dat ocu­lar i els pro­ble­mes d’enfo­ca­ment a distàncies cur­tes són els símpto­mes que s’han detec­tat, majo­ritària­ment, a les òpti­ques. A més d’un crei­xe­ment nota­ble dels casos de mio­pia i can­vis de gra­du­ació, tant en aquest defecte refrac­tiu com en presbícia.

Con­cre­ta­ment, pel que fa a fatiga ocu­lar, durant l’any 2020 es van aten­dre de mit­jana cada mes 100 casos de fatiga ocu­lar per òptica i, en relació amb el 2019, això suposa un aug­ment d’entre un 20% i un 30%.

Pel que fa a la seque­dat ocu­lar, a les òpti­ques també s’ha detec­tat un incre­ment nota­ble d’aquesta afecció entre els paci­ents visi­tats, i un dels prin­ci­pals motius és l’ús de la mas­ca­reta. David Amorós explica que l’habi­tual és que el par­pe­lleig dels ulls sigui d’uns 20 cops per minut, però que quan una per­sona es con­cen­tra –o fixa la vista en una pan­ta­lla– el ritme dis­mi­nu­eix molt i passa a ser de 8, de manera que això res­seca molt els ulls, així com també l’ús de la mas­ca­reta, que si no s’ajusta bé a la cara pro­du­eix una limi­tació del flux de l’aire i poca ven­ti­lació a l’inte­rior que fa que l’aire s’escapi per la part supe­rior i arribi als ulls. De fet, aquesta con­dició ja es comença a ano­me­nar ull sec asso­ciat a la mas­ca­reta i s’agu­ditza en per­so­nes que ja tenen aquesta síndrome. Aquest pro­blema ha afec­tat més la gent gran.

D’altra banda, la mio­pia és el defecte de refracció del qual s’han detec­tat més casos nous i més can­vis de gra­du­ació durant el 2020. Han aug­men­tat, apro­xi­ma­da­ment, entre un 20% i un 30% res­pecte al 2019. En total, segons les dades reco­lli­des, s’han detec­tat de mit­jana men­sual uns 70 casos de mio­pia a cada òptica i la majo­ria en població ado­les­cent. També han aug­men­tat els pro­ble­mes de vista can­sada i les difi­cul­tats per enfo­car de prop, i s’han detec­tat nous casos de presbícia o can­vis de gra­du­ació.

Entre els defec­tes de refracció, també han estat pre­sents els pro­ble­mes d’aco­mo­dació ocu­lar, que és un procés en què el cris­tal·lí per­met a l’ull enfo­car objec­tes pro­pers, a diferència de la visió llu­nyana, on l’ull està en posició rela­xada.

Els can­vis d’hàbits també s’han mani­fes­tat en el tipus de cor­recció que han esco­llit els cli­ents. Men­tre que durant el con­fi­na­ment hi va haver una clara dis­mi­nució de l’ús de les lents de con­tacte, ara, amb l’ús de la mas­ca­reta i els pro­ble­mes amb el baf, s’ha incre­men­tat el nom­bre d’usu­a­ris de lents de con­tacte.

LA FRASE

“Quan fixes la vista en una pantalla, el ritme de parpelleig disminueix molt”, David Amorós, RESPONSABLE DE L’ESTUDI I OPTOMETRISTA DE L’IOCG.

http:// www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1971132-creixen-mes-d-un-20-la-miopia-i-la-fatiga-ocular-a-la-demarcacio.html

La notícia en pdf