EL PUNT AVUI: Dispositiu especial per al trasllat dels malalts de la Clínica Girona

S’aprofitarà el descens assistencial de Setmana Santa per fer la mudança a les noves instal·lacions. El centre mèdic farà una inauguració oficial dimarts que ve.

SALUT GIRONA – 7 abril 2022 2.00 h

MARC SALGAS – GIRONA

La nova Clínica Girona s’inau­gu­rarà el dia 12 d’abril, la set­mana que ve, segons va con­fir­mar ahir a aquest diari el gerent del cen­tre mèdic, Car­les Espígol. L’ober­tura de por­tes de la clínica en la seva nova ubi­cació, al car­rer Bar­ce­lona, just a l’entrada sud de la ciu­tat, no tindrà lloc fins al dilluns 18 d’abril, com ja es va anun­ciar fa unes set­ma­nes . Els res­pon­sa­bles de la clínica, però, han avançat a dimarts vinent la inau­gu­ració ofi­cial, que con­sis­tirà en un acte sen­zill amb la presència de diver­ses auto­ri­tats. També van infor­mar que el mateix dia 18 s’acti­varà un dis­po­si­tiu espe­cial per tras­lla­dar els malalts ingres­sats de l’edi­fici antic al nou.

La posada en fun­ci­o­na­ment del cen­tre s’havia pre­vist per al 9 de desem­bre pas­sat, però la demora del sub­mi­nis­tra­ment d’alu­mini, mate­rial amb què s’han fet els tan­ca­ments de la planta baixa, va obli­gar a ajor­nar-ne l’ober­tura uns mesos.

Men­tres­tant, diver­sos equips d’ope­ra­ris de la Clínica Girona con­ti­nuen enlles­tint aquests últims dies la posada a punt de les noves ins­tal·laci­ons , un cop les obres ja estan total­ment aca­ba­des. Des de començament de març han tre­ba­llat pro­gres­si­va­ment per poder donar ser­vei als paci­ents a par­tir del 18 d’abril. Aquell dia, a les nou del matí, es tan­ca­ran les por­tes del cen­tre antic, situat al car­rer Joan Mara­gall, i es farà el tras­llat dels malalts a la nova clínica. En aquest sen­tit, fonts del cen­tre expli­ca­ven ahir que la logística del tras­llat és “com­plexa”, tot i que, coin­ci­dint amb la Set­mana Santa, en què baixa l’acti­vi­tat assis­ten­cial, s’espera que hi hagi menys malalts ingres­sats del que és habi­tual. Clínica Girona con­trac­tarà un ser­vei espe­cial d’ambulàncies per dur els paci­ents al nou equi­pa­ment. Els malalts crítics, però, seran tras­lla­dats per les ambulàncies del Sis­tema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La logística de la mudança no inclou, en canvi, el mobi­li­ari ni els apa­rells de gran volum. Les matei­xes fonts expli­ca­ven ahir que aquest equi­pa­ment és nou: “Els llits, els apa­rells de res­sonància, TAC i d’hemo­dinàmica… Fins i tot els ordi­na­dors i els des­pat­xos són nous. Tot aquest equi­pa­ment ja està ins­tal·lat, i estem tot el març tre­ba­llant-hi per obrir por­tes amb la màxima eficàcia.” Entre el mate­rial que sí que es tras­lla­darà a la clínica nova hi ha el de petit volum, com ara els estris quirúrgics. “Aquest mate­rial és d’última gene­ració, perquè sem­pre hem apos­tat per la inno­vació tec­nològica”, expli­quen.

Uns 600 tre­ba­lla­dors

El nou cen­tre té vuit plan­tes i tri­plica l’espai actual, des dels 13.000 m² fins als 41.000 m². Dis­po­sarà de 120 llits d’hos­pi­ta­lit­zació més vint llits d’hos­pi­tal de dia. També tindrà vuit boxs a la uni­tat de cures inten­si­ves (UCI) i ampliarà de set a deu els boxs d’urgències, on cada any s’atén una mit­jana de 25.000 paci­ents. Les obres del nou cen­tre, fetes amb cri­te­ris de màxima sos­te­ni­bi­li­tat, han tin­gut un pres­su­post de 65 mili­ons d’euros.

El tras­llat a la nova seu impli­carà un aug­ment de la plan­ti­lla de tre­ba­lla­dors de Clínica Girona. Es con­trac­tarà divuit per­so­nes més i s’arri­barà a una xifra pro­pera als 600 tre­ba­lla­dors –comp­tant també els ser­veis externs– per donar ser­vei les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. En aquest sen­tit, fonts de la clínica expli­ca­ven que calen 5,5 per­so­nes per a un sol lloc de tre­ball, atès que cal cobrir tots els torns hora­ris i els dies de vacan­ces.

L’entrada en fun­ci­o­na­ment de la nova Clínica Girona també ser­virà per dig­ni­fi­car el tram ini­cial del car­rer Bar­ce­lona, molt dete­ri­o­rat a causa del pro­gres­siu aban­do­na­ment de les naus indus­tri­als que hi ha a la banda de la via del tren. La redacció del pro­jecte urbanístic de l’espai entre la Clínica Girona i l’antiga fàbrica Simon, que ja s’ha posat a lici­tació, ha de ser­vir per pre­fi­gu­rar el futur de l’avin­guda. En aquest sen­tit, ja han començat els pri­mers movi­ments per ender­ro­car la nau de la Simon, que serà subs­tituïda pel futur ins­ti­tut Ermes­senda.

LA DATA

18.04.22és el diaen què s’obriran les portes de les noves instal·lacions de la Clínica Girona.

LES XIFRES

65milions d’eurosés el pressupost del nou equipament, situat al carrer Barcelona, a l’entrada sud de la ciutat.120llitsd’hospitalització tindrà la nova Clínica Girona, a més de vints llits més d’hospital de dia.

La notícia en pdf