EL PUNT AVUI: El factòtum de la Clínica Girona

Carles Espígol, gerent i ara conseller delegat, va ser qui va estabilitzar l’entitat i en va planificar el trasllat a la nova seu

OPINIÓ / 14 maig 2024  / MIRADES

Fa un mes es va com­plir el segon ani­ver­sari del tras­llat de la Clínica Girona des del car­rer Joan Mara­gall i les dife­rents dependències de Juli Gar­reta i Loren­zana al nou edi­fici que s’aixeca impo­nent al final del car­rer Bar­ce­lona. Era el 18 d’abril del 2022, un dilluns de Pas­qua, i per pri­mera vegada en els seus 90 anys d’història la Clínica Girona va tenir ober­tes dues seus durant un dia. Es pre­veia un tras­llat com­plex, com­pli­cat i amb pos­si­bi­li­tats de ser caòtic, i el cert és que aquell tras­llat va ser com­pli­cat i com­plex, però gens caòtic. La nova clínica fun­ci­ona per­fec­ta­ment, ha gua­nyat en qua­li­tat de ser­vei i s’ha con­ver­tit en pol d’atenció no només de les comar­ques giro­ni­nes, sinó també de per­so­nes que s’hi adre­cen pro­vi­nents del Maresme, Osona i d’altres comar­ques. La Clínica Girona és una empresa pri­vada inte­grada al sis­tema sani­tari inte­gral d’uti­lit­zació pública de Cata­lu­nya. El tras­llat al car­rer Bar­ce­lona ha dina­mit­zat la zona i es pre­veu que sigui la punta de llança d’una trans­for­mació inte­gral de tot el barri per pas­sar, almenys aquesta és la volun­tat política, de car­re­tera a car­rer.

Al llarg dels anys, mol­tes han estat les per­so­nes que hi han tre­ba­llat i són molts els acci­o­nis­tes que en for­men part. Però si hi ha una per­sona que pugui aglu­ti­nar l’esplèndid moment actual de la ins­ti­tució, aquest és Car­les Espígol Camps, que el 30 de desem­bre de l’any pas­sat va dei­xar de ser el gerent de la clínica, un mes després d’haver com­plert 70 anys. Ara con­ti­nua al cap­da­vant com a con­se­ller dele­gat.

Car­les Espígol és una per­sona dis­creta i tre­ba­lla­dora que abans de la mili havia tre­ba­llat al Banc Atlàntic i que va entrar en con­tacte amb la clínica, el gerent de la qual era Félix Ibáñez, por­tant-ne la comp­ta­bi­li­tat. Després del ser­vei s’hi va incor­po­rar, en va ser admi­nis­tra­dor i des de fa molts anys, gerent. Ell va reflo­tar la clínica des d’un punt de vista dels números i va dotar els pro­fes­si­o­nals dels més moderns ser­veis per tal de fer-la com­pe­ti­tiva. “Sense ell, res no hau­ria estat de la mateixa manera i la nova rea­li­tat de la clínica es deu a la seva pla­ni­fi­cació de fa molts anys”, explica una de les per­so­nes que han tre­ba­llat més anys al seu cos­tat. Car­les Espígol va ser qui va por­tar el pes de les nego­ci­a­ci­ons per al tras­llat de la clínica, pri­mer, i amb l’Ajun­ta­ment, després, perquè no deixés el terme muni­ci­pal de la ciu­tat.

Afi­ci­o­nat al món del fut­bol, va jugar com a davan­ter cen­tre amb diver­sos equips, com el Coma Cros, el Cassà i el Vidre­res, entre d’altres, i és un gran afi­ci­o­nat del Girona i no es perd els par­tits acom­pa­nyant el seu net Arnau. També va par­ti­ci­par en la vida política del seu poble, Canet d’Adri, on va entrar com a regi­dor el 2003, va ser alcalde per Inde­pen­dents per Canet d’Adri des del 2015 i va reva­li­dar una gran majo­ria abso­luta el 2019. El maig del 2021, quan afron­tava el tram final de la cons­trucció de la nova clínica, va dei­xar l’alcal­dia. Van ser temps durs, tra­ves­sant una pandèmia, però al final tot va arri­bar a bon port i la clínica obria les por­tes fa dos anys. I ningú qüesti­ona que l’ideòleg de l’ope­ració i el seu prin­ci­pal factòtum va ser Car­les Espígol, gerent i ara con­se­ller dele­gat de la Clínica Girona.

Foto destacada: Carles Espígol, conseller delegat de la Clínica Girona CEDIDA.

L’article en pdf