EL PUNT AVUI: Girona mira cap al sud

OPINIÓ / 21 abril 2022 

NARCÍS GENÍS REIXACH

For­nells de la Selva havia estat una aposta ini­cial per tras­lla­dar-hi la nova Clínica Girona, fins que el 2015 la Comissió d’Urba­nisme va apro­var la modi­fi­cació urbanística pro­po­sada per l’Ajun­ta­ment de Girona a la car­re­tera de Bar­ce­lona que ha permès la cons­trucció del nou cen­tre sani­tari. La nova Clínica Girona ja és ope­ra­tiva des de dilluns. Més enllà de l’aposta del cen­tre mèdic que posa en marxa unes ins­tal·laci­ons que tri­pli­quen la superfície que tenia fins ara i la moder­nit­zació de l’àrea assis­ten­cial, el nou edi­fici sig­ni­fica un punt d’inflexió per al crei­xe­ment de la ciu­tat cap al sud. Una zona on es pre­veu cons­truir el futur ins­ti­tut d’ense­nya­ment públic Ermes­senda i l’ober­tura de molts locals de negoci, amb la des­a­pa­rició de les anti­gues naus indus­tri­als. També hi arriba un fla­mant car­ril bici que s’acaba de sobte, just a l’entrada de la rotonda de Mas Gri, sense donar cap opció segura als ciclis­tes, que que­den abo­cats enmig de la rotonda més tran­si­tada i peri­llosa de la ciu­tat. El crei­xe­ment i la poten­ci­ació de la banda sud de Girona ja va començar fa anys amb la cons­trucció d’Hiper­cor i el parc comer­cial on actu­al­ment hi ha el Decath­lon i el Medi­a­markt, que amb altres equi­pa­ments comer­ci­als pròxims com­por­ten una trans­for­mació urbanística i econòmica d’aquesta banda de la car­re­tera de Bar­ce­lona. Una entrada a la ciu­tat que queda a poca distància del polígon indus­trial de For­nells, un dels més impor­tants de la demar­cació, on s’han ins­tal·lat la majo­ria de con­ces­si­o­na­ris de cot­xes, i que con­necta amb l’AP-7, l’A-2, l’eix trans­ver­sal i l’aero­port de Girona. Un espai idoni per fer-hi una gran àrea d’apar­ca­ments que con­nec­tats amb auto­bu­sos llançadora al cen­tre urbà per­me­trien expul­sar els cot­xes dels no resi­dents fora de la ciu­tat. Però, si en comp­tes d’arri­bar pel sud, volen entrar a Girona pel nord, ens tro­bem amb l’hos­pi­tal Josep Tru­eta, actual cen­tre de referència de la sani­tat pública a les comar­ques giro­ni­nes, con­dem­nat a des­a­parèixer en la pròxima dècada, perquè es tras­lla­darà a Salt. Sense el Tru­eta al nord, els ciu­ta­dans es pre­gun­ten: quina pla­ni­fi­cació té pen­sada l’Ajun­ta­ment de Girona amb una pre­visió de deu o quinze anys per a aquesta part de la ciu­tat? Sigui el que sigui, sem­pre amb visió de futur, s’haurà de dibui­xar amb la com­pli­ci­tat de Sarrià de Ter, que entre el 1976 i el 1979 va estar anne­xi­o­nada a Girona.

Llegir l’article al diari El Punt Avui