EL PUNT AVUI: La Clínica Girona incorpora la intel·ligència artificial en la ressonància magnètica

El ser­vei de res­sonància magnètica de la Clínica Girona ha incor­po­rat nova tec­no­lo­gia en intel·ligència arti­fi­cial en el seu equi­pa­ment. Aquesta nova tec­no­lo­gia, a més de millo­rar l’experiència assis­ten­cial del paci­ent per reduir a la mei­tat el temps de l’explo­ració de la res­sonància magnètica, pro­por­ci­ona millo­res sig­ni­fi­ca­ti­ves en la qua­li­tat de les imat­ges i dis­posa de tècni­ques i eines d’última gene­ració per l’anàlisi dels resul­tats. En con­cret, la millora de les imat­ges és en tots els estu­dis, des del cer­vell, les arti­cu­la­ci­ons i abdo­men-pel­vis. Aquesta tec­no­lo­gia per­met obte­nir les imat­ges en la mei­tat de temps, millo­rar la niti­desa de la imatge i ofe­rir un aug­ment de la qua­li­tat espe­ci­al­ment en poder veure de forma més pre­cisa peti­tes estruc­tu­res espe­ci­al­ment en el cer­vell.

En aquest sen­tit, el direc­tor mèdic de res­sonància magnètica de la Clínica Girona, Kai Vila­nova, ha mani­fes­tat que “aquesta nova eina aporta, pri­mer de tot, millor como­di­tat perquè les explo­ra­ci­ons es redu­ei­xen gai­rebé a la mei­tat”. A més, segons Vila­nova, “la intel·ligència arti­fi­cial aju­darà a millo­rar la qua­li­tat d’imatge. Són imat­ges més nítides, amb millor reso­lució, i això és fona­men­tal en àrees anatòmiques que hi ha estruc­tu­res molt peti­tes, com ara el cer­vell”.

La Clínica Girona és un cen­tre pio­ner a incor­po­rar aquesta tec­no­lo­gia d’intel·ligència arti­fi­cial en la res­sonància magnètica en l’àmbit esta­tal, sent actu­al­ment un cen­tre de referència per pro­por­ci­o­nar la docència i experiència d’aquesta nova tec­no­lo­gia en altres cen­tres que la vul­guin incor­po­rar en el futur.