EL PUNT AVUI: La falta d’abastiment fa ajornar l’obertura de Clínica Girona

El centre mèdic, que havia d’estrenar-se el 9 de desembre, endarrereix l’entrada en servei pel “contratemps” del tancament d’alumini. El trasllat de la maquinària pesant ha començat i les places del pàrquing subterrani estan a punt

FOTOGRAFIA: La falta d’alumini impedeix completar el tancament de la part baixa, com ja s’ha fet en altres plantes, i obrir la Clínica Girona el 9-D. La foto és d’ahir. QUIM PUIG.

JORDI FERRER – GIRONA

Un pro­blema en el sub­mi­nis­tra­ment d’alu­mini obli­garà a ajor­nar l’ober­tura de la nova Clínica Girona, pre­vista ini­ci­al­ment per al dijous 9 de desem­bre, segons va infor­mar ahir el cen­tre. La impos­si­bi­li­tat de tan­car la planta baixa de l’edi­fici –tant l’inte­rior com l’exte­rior– ha obli­gat els res­pon­sa­bles del cen­tre mèdic a pren­dre aquesta decisió. Les obres esta­ven en la recta final i fal­ta­ven només tres set­ma­nes perquè el cen­tre s’obrís. No hi ha nova data d’ober­tura, però es podria ajor­nar un parell de mesos.

Les difi­cul­tats per a l’entrega d’aquest mate­rial han obli­gat a atu­rar els tre­balls per com­ple­tar la planta baixa de l’edi­fici. En con­cret, falta l’alu­mini per sege­llar els vidres de la façana, cosa que ja s’ha fet en els pisos supe­ri­ors. La direcció lamenta aquest con­tra­temps, però deixa clar que la resta d’ele­ments i la maquinària necessària per poder obrir “estan a punt”. El gerent, Car­les Espígol, explica que s’han tras­lla­dat equips de TAC i res­sonància.

La decisió de pos­po­sar l’ober­tura del nou cen­tre es va pren­dre ahir després d’una reunió entre la cons­truc­tora i la direcció. La falta de les làmines d’alu­mini per la crisi de sub­mi­nis­tra­ment de mate­rial ha pro­vo­cat el retard. Dimarts els res­pon­sa­bles de la cons­truc­tora van comu­ni­car al cen­tre la falta d’abas­ti­ment, segons informa l’Agència Cata­lana de Notícies (ACN).

De moment, no volen arris­car-se a donar una nova data però s’està tre­ba­llant segons la pla­ni­fi­cació pre­vista per habi­li­tar els espais inte­ri­ors. A més, el calen­dari de pro­ves de tots els equi­pa­ments segueix segons el calen­dari. “Hem estat fins a l’últim moment inten­tant man­te­nir les dates pre­vis­tes, amb un gran esforç per part de tot­hom, però al final la falta de mate­rial ens ha por­tat a pren­dre aquesta decisió”, asse­gura el gerent.

Men­tres­tant, Clínica Girona con­ti­nuarà desen­vo­lu­pant la seva acti­vi­tat amb tota nor­ma­li­tat a la seu actual. Els plans de fa un mes dels res­pon­sa­bles del cen­tre, ara al car­rer Joan Mara­gall, eren fer l’última fase del tras­llat pel pont de la Cons­ti­tució i ser ope­ra­tius el 9 de desem­bre. A la nova clínica hi tre­ba­lla només per­so­nal de l’àrea d’informàtica i de l’equip de man­te­ni­ment.

Més de 600 emple­ats

La clínica, situ­ada a la car­re­tera de Bar­ce­lona, 204-206, tri­plica la superfície actual ja que pas­sarà de 13.000 m² a 41.000 m². El cen­tre informa que tindrà les tec­no­lo­gies més inno­va­do­res. Ja hi ha l’enjar­di­na­ment i la urba­nit­zació del sec­tor fets –indica el gerent–, fins i tot estan pin­ta­des les pla­ces del pàrquing sub­ter­rani, asse­nyala Espígol. A l’edi­fici hi tre­ba­lla­ran més de 600 emple­ats, 525 en plan­ti­lla i una setan­tena que vet­lla­ran per la neteja i que estan sub­con­trac­tats.

El doble de sales d’operacions

Les obres a Clínica Girona s’havien endarrerit mig any a causa de la pandèmia de la Covid-19. L’any passat, durant molts mesos no podien treballar a l’obra tots els empleats i això havia alentit l’obertura fins al segon semestre d’aquest any, cosa que ara ja és difícil que es compleixi.

La clínica tindrà deu plantes: tres de subterrànies i set de superiors a la part que dona al carrer Barcelona, i cinc plantes pel costat de la via del tren. El nou edifici triplicarà l’espai actual ja que es passarà de 13.000 m² a 41.000 m². Disposarà de serveis com ara urgències, diàlisi, un servei de diagnosi per la imatge “exemplar” amb 16 sales d’imatge, consultes externes, fecundació assistida, anatomia patològica, rehabilitació, laboratoris, oftalmologia, sales d’operacions, bloc obstètric, hospital de dia, angiografia, endoscòpia, UCI, unitats d’hospitalització i tots els serveis necessaris per al funcionament de la clínica, com ara farmàcia, cuina, neteja, esterilització o diversos magatzems. “S’amplia també el bloc quirúrgic: passarem de quatre sales d’operacions grans a vuit, d’una sala d’endoscòpia a tres, i de dues sales de parts a tres”, va explicar Espígol fa 17 mesos.

LA XIFRA

65 milions d’euros és la inversió dels responsables de Clínica Girona en el nou centre, a l’entrada sud de la ciutat.

LA FRASE

La feina de dins està molt avançada. Esperem que en un termini curt puguem obrir. Carles Espígol, GERENT DE CLÍNICA GIRONA

Llegir la notícia a l’edició digital d’El Punt Avui

La notícia en pdf