EL PUNT AVUI: La nova Clínica Girona obrirà la segona meitat del 2021

L’aturada per l’estat d’alarma i el fet que ara només puguin treballar la meitat dels paletes ha endarrerit l’obra

 El nou espai potenciarà la cirurgia major ambulatòria

Foto: Les obres que s’estan fent de la nova Clínica Girona QUIM PUIG.

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS. – 1 juliol 2020  IMMA BOSCH – GIRONA

La nova Clínica Girona entrarà en fun­ci­o­na­ment el segon semes­tre del 2021, un parell de mesos més tard del que ini­ci­al­ment s’havia cal­cu­lat, segons les pre­vi­si­ons que fan els seus res­pon­sa­bles. Les obres “van a bon ritme”, però el fet que s’hagues­sin d’atu­rar dues set­ma­nes en el con­text de l’estat d’alarma i que ara només hi puguin tre­ba­llar el 50% dels tre­ba­lla­dors “ha pro­vo­cat que vagin una mica més endar­re­ri­des”.

Al juny es va començar a cons­truir la quarta planta de l’edi­fici i men­tres­tant a la segona i a la ter­cera ja s’esta­ven fent les dis­tri­bu­ci­ons de les sales i a les plan­tes infe­ri­ors es van ini­ciar els “tre­balls inte­ri­ors”. “Men­tre va pujant l’estruc­tura s’està tre­ba­llant a les altres plan­tes fent divi­si­ons de sales, ins­tal·laci­ons o posant el terra”, explica Car­les Espígol, dele­gat gerent de la Clínica Girona.

La nova Clínica Girona tindrà deu plan­tes: tres de sub­terrànies i set de supe­ri­ors a la part que dona al car­rer Bar­ce­lona, i cinc plan­tes pel cos­tat de la via del tren. El nou edi­fici tri­pli­carà l’espai actual ja que es pas­sarà de 13.000 m² a 41.000 m². Dis­po­sarà de ser­veis com ara urgències, diàlisi, un ser­vei de diagnosi per la imatge “exem­plar” amb 16 sales d’imatge, con­sul­tes exter­nes, fecun­dació assis­tida, ana­to­mia patològica, reha­bi­li­tació, labo­ra­to­ris, oftal­mo­lo­gia, sales d’ope­ra­ci­ons, bloc obstètric, hos­pi­tal de dia, angi­o­gra­fia, endoscòpia, UCI, uni­tats d’hos­pi­ta­lit­zació i tots els ser­veis gene­rals neces­sa­ris per al fun­ci­o­na­ment de la clínica, com ara farmàcia, cuina, neteja, este­ri­lit­zació o diver­sos magat­zems. “S’amplia també el bloc quirúrgic: pas­sa­rem de qua­tre sales d’ope­ra­ci­ons grans a vuit, d’una sala d’endoscòpia a tres, i de dues sales de parts a tres”, asse­gura Espígol.

Cirur­gia ambu­latòria

La nova clínica poten­ciarà la cirur­gia major ambu­latòria i la zona “serà com una planta d’hos­pi­tal de dia”. El nom­bre d’habi­ta­ci­ons crei­xerà però “no gaire” ja que es pas­sarà de 114 habi­ta­ci­ons a 120. Aques­tes seran totes indi­vi­du­als i més grans que les ins­tal·laci­ons actu­als. L’objec­tiu, sem­pre segons Espígol, és que el paci­ent pugui entrar al matí per ope­rar-se i mar­xar a casa al ves­pre. “Avui en dia, amb les noves tec­no­lo­gies és pos­si­ble i les inter­ven­ci­ons són més cur­tes que anys enrere. Nosal­tres tenim una mit­jana de tres dies d’estada”, comenta el gerent.

180 pla­ces apar­ca­ment

El nou espai tindrà 180 pla­ces d’apar­ca­ment al soter­rani, i dis­po­sarà a més d’una sala d’actes (amb capa­ci­tat per a un cen­te­nar de per­so­nes), bar cafe­te­ria i des­pat­xos per al per­so­nal, entre d’altres.

El gerent de Clínica Girona pre­veu que amb les noves ins­tal·laci­ons s’haurà de con­trac­tar més per­so­nal sani­tari. “Tot i que encara falta un any perquè això arribi, pre­ve­iem que hau­rem d’aga­far almenys una tren­tena de per­so­nes més”, manté Car­les Espígol.

A més de la nova cons­trucció, la clínica dei­xarà enlles­tida tota la urba­nit­zació del sec­tor. El cost glo­bal del pro­jecte –cons­trucció de l’edi­fici i urba­nit­zació de l’entorn – serà d’entre 60 i 62 mili­ons d’euros.

LA XIFRA

180 places d’aparcament al soterrani es preveu que tingui la nova Clínica Girona.

LES FRASES

“Mentre va pujant l’estructura s’aprofita per anar fent els treballs interiors a les primeres plantes”. “Tot i que encara falta un any, preveiem que haurem de contractar més personal sanitari”. Carles Espígol, DELEGAT GERENT DE CLÍNICA GIRONA

Enderrocament de les naus

El febrer de l’any 2018 es van començar a enderrocar les naus industrials abandonades que hi havia a la zona. Tal com expliquen des de Clínica Girona, l’enderrocament de les naus, la neteja i la urbanització del terreny van ser més lents del que estava previst per l’existència de fibrociment (uralita) als sostres d’algunes de les naus, “cosa que va obligar a fer aquests treballs amb mesures especials”. “Hi va haver un retard de mesos a l’hora de tirar a terra les naus que eren a tocar de les vies del tren, per l’endarreriment dels permisos per part d’Adif, que només va deixar fer aquestes demolicions en un període molt limitat i de matinada”, explicaven els responsables de Clínica Girona ara fa dos anys, quan van començar les obres.

Fins passat l’estiu no hi va començar a entrar la maquinària pesant i a finals de l’any 2018 es van iniciar pròpiament les obres de construcció de la nova Clínica Girona, que, segons asseguren, “dignificarà l’entrada sud de la ciutat de Girona”.

La notícia a l’edició digital del diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf