EL PUNT AVUI: La nova Clínica Girona serà operativa el 9 de desembre

L’última fase del trasllat es farà durant els dies del pont de la Constitució. Durant aquell cap de setmana a les instal·lacions actuals del carrer Joan Maragall només s’hi atendran urgències i parts.

ESTEVE CARRERA – GIRONA – 7 D’OCTUBRE DE 2021

El dia 9 de desem­bre ja no hi haurà acti­vi­tat a les ins­tal·laci­ons actu­als de Clínica Girona al car­rer Joan Mara­gall i la nova seu del car­rer Bar­ce­lona serà ple­na­ment ope­ra­tiva. Tot i l’atra­fe­ga­ment d’aques­tes set­ma­nes, aquesta és la pla­ni­fi­cació que avança Car­les Espígol, gerent de Clínica Girona. Ara, amb les obres a les plan­tes aca­ba­des, s’ini­ciarà pro­gres­si­va­ment l’arri­bada del mobi­li­ari i Espígol pre­veu que els deu pri­mers dies de novem­bre tot esti­gui a lloc. En la segona quin­zena de novem­bre es cal­cula que el per­so­nal es comenci a des­plaçar al nou edi­fici per adap­tar-se als nous espais de tre­ball. “El cap de set­mana fes­tiu del pont de la Cons­ti­tució nosal­tres tre­ba­lla­rem –tret pos­si­ble­ment del dia 8– per fer l’última fase del tras­llat i ser ope­ra­tius el dia 9”, diu el gerent.

Apro­fi­tant el fet que aquell cap de set­mana de pont és habi­tu­al­ment de baixa acti­vi­tat, al car­rer Mara­gall ja només s’aten­dran urgències i parts, i no s’hi faran pro­ves ni con­sul­tes exter­nes (que no siguin urgents). A par­tir del dia 9 no es pre­veu que s’hagi de man­te­nir cap ser­vei actiu al car­rer Joan Mara­gall.

“L’avan­tatge que tenim és que gran part del mate­rial és nou”, diu el gerent. És el cas de tot el mobi­li­ari, però també de bona part dels equi­pa­ments mèdics, en par­ti­cu­lar els equi­pa­ments grans (TAC, apa­rells de res­sonància, etc.).

“La pla­ni­fi­cació està ben feta, un cop pas­sat l’alen­ti­ment de ter­mi­nis que vam tenir als moments més durs de la pandèmia, i, mal­grat les difi­cul­tats de sub­mi­nis­tra­ment que tenen encara totes les obres, si tot segueix com es pre­veu es com­plirà l’ober­tura pel desem­bre”, diu Espígol.

Uns 65 mili­ons d’euros

El con­junt del pro­jecte d’obra que s’està duent a terme suma un pres­su­post a l’entorn de 65 mili­ons d’euros (uns 50 cor­res­po­nen a l’obra i uns 15, a l’equi­pa­ment. La nova clínica tri­pli­carà l’espai de l’edi­fici actual al car­rer Joan Mara­gall –es pas­sarà de 13.000 m² a 41.000 m²– i tindrà més sales d’ope­ra­ci­ons, més boxs d’urgències i més habi­ta­ci­ons, a més d’una zona d’hos­pi­tal de dia, una de les nove­tats. També tindrà una àmplia zona de con­sul­tes exter­nes amb ser­veis que ara hi ha a Juli Gar­reta i Loren­zana.

Aquest cap de setmana, asfalt i parades de bus

Aquest cap de setmana l’entorn de Clínica Girona a la carretera de Barcelona ja farà un canvi d’imatge important: aprofitant el dia festiu del 12 d’octubre, dissabte es preveu iniciar l’asfaltatge dels carrers al voltant del nou edifici –també al carrer Barcelona– i fins i tot la instal·lació de les dues noves parades de bus, una a cada punta de l’edifici de la clínica. I és que el projecte que no es limita a a la clínica en si, sinó que inclou també la urbanització dels serveis als carrers al voltant i part de la parcel·la al costat.

FOTO DESTACADA: Aspecte exterior de les noves instal·lacions de la Clínica Girona, a la carretera Barcelona. QUIM PUIG

Llegir la notícia a l’edició digital del diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf