EL PUNT AVUI: La pandèmia fa triplicar els casos d’insomni tractats

La unitat del son de la Clínica Girona registra un increment del nombre de pacients que no poden dormir a conseqüència de la pandèmia

Afecta gent d’edats diverses

SALUT – 19 març 2021 2.00 h

URE COMAS – GIRONA

Pre­o­cu­pa­ci­ons econòmiques, la por a patir la malal­tia, la incer­tesa o can­vis d’hàbits asso­ci­ats al con­fi­na­ment, entre d’altres, són alguns dels fac­tors que, gene­rats per la Covid-19, han reper­cu­tit direc­ta­ment en les difi­cul­tat de dor­mir de molts giro­nins. Això és el que ha detec­tat la uni­tat del son de la Clínica Girona, que ha vist com en el dar­rer any s’han tri­pli­cat les con­sul­tes per insomni. Aquesta és una de les dades que es van difon­dre ahir amb motiu, avui, del Dia Mun­dial del Son sota el lema Son regu­lar per un futur salu­da­ble.

“Abans de la pandèmia, sobre­tot teníem ron­ca­dors i símpto­mes d’apnees i algun insomni. Aquest any, les con­sul­tes per insomni s’han tri­pli­cat i ja són una de les prin­ci­pals con­sul­tes que tenim”, explica la doc­tora Inés Galofré, que, jun­ta­ment amb la doc­tora Pilar San­ta­cana, són les direc­to­res mèdiques d’aquesta uni­tat espe­ci­a­lit­zada en tras­torns del son de la Clínica Girona.

Així, si abans de la pandèmia 13 de cada 100 visi­tes a la uni­tat del son de la Clínica Girona eren per insomni, actu­al­ment, quan ja fa un any que es va decla­rar la pandèmia, aquest tipus de con­sulta s’han gai­rebé tri­pli­cat i ara són 32 de cada 100 les per­so­nes que tenen epi­so­dis d’insomni.

Aquest canvi també ha com­por­tat una vari­ació en el per­fil dels usu­a­ris: si abans eren més aviat dones, de mit­jana edat i menopàusi­ques, ara el per­fil de per­so­nes amb tras­torns del son és molt més variat, ja que, segons explica Galofré, n’hi ha de mol­tes altres edats. Així, per exem­ple, les per­so­nes de més edat estan més pre­o­cu­pa­des per no con­traure la malal­tia i els de mit­jana edat, per les con­seqüències econòmiques. Però, a més, l’incre­ment del nom­bre de per­so­nes que patei­xen insomni també ha anat en paral·lel a l’incre­ment del con­sum de pro­duc­tes sense recepta mèdica per aga­far el son, que ha aug­men­tat un 30% durant aquest últim any.

Segons explica la doc­tora Inés Galofré, fa anys el trac­ta­ment pas­sava direc­ta­ment per la medi­cació, però des de fa un temps s’aposta per bus­car la causa que des­en­ca­dena el tras­torn i es tracta en l’aspecte cog­ni­tiu i con­duc­tual. En aquest cas, la causa és clara, segons expli­quen les dues espe­ci­a­lis­tes: “La pandèmia de la Covid-19, i les seves con­seqüències, pro­vo­quen un estat d’incer­tesa crei­xent que com­porta un estat d’ansi­e­tat i angoixa que afecta nega­ti­va­ment la quan­ti­tat i qua­li­tat del nos­tre son.”

Can­vis de ruti­nes

D’altra banda, el con­fi­na­ment, l’estat d’alarma i el tele­tre­ball han supo­sat un canvi radi­cal en les nos­tres ruti­nes i acti­vi­tats. Els hora­ris de son es tor­nen irre­gu­lars, pas­sem més temps al llit i aug­men­tem les acti­vi­tats rea­lit­za­des al dor­mi­tori. En aquest sen­tit, per exem­ple, Galofré reco­neix que en alguns casos, i espe­ci­al­ment durant el con­fi­na­ment, a vega­des ha estat difícil com­pa­gi­nar els espais a casa i s’han aca­bant fent algu­nes acti­vi­tats als dor­mi­to­ris, com men­jar o jugar amb la tau­leta o amb altres apa­rells, que després han aca­bat reper­cu­tint en les difi­cul­tats per dor­mir.

Les exper­tes en tras­torns del son també reco­ma­nen reduir les notícies nega­ti­ves, és a dir, mirar, per exem­ple, la infor­mació sobre la pandèmia només un cop al dia, i si pot ser, al mig­dia, evi­tant-ho al ves­pre. És a dir, no sobre­sa­tu­rar-se amb notícies sobre la pandèmia. Altres reco­ma­na­ci­ons també són, per exem­ple, no fer la mig­di­ada i evi­tar l’ús del mòbil, les tau­le­tes i altres apa­rells sem­blants a par­tir de dues hores abans d’anar a dor­mir.

Encara incer­tesa

Pel que fa a l’evo­lució d’aquesta situ­ació, la doc­tora opina que encara queda per recu­pe­rar el con­cepte nor­mal de ruti­nes i que la gent està molt acla­pa­rada per la incer­tesa. Si bé sem­bla que la gent ara està més rela­xada, les difi­cul­tats econòmiques per­sis­tei­xen, i aquest és un dels motius prin­ci­pals d’insomni.

“Crec que encara con­ti­nu­a­rem amb molts casos”, diu, i des­taca la importància que “es con­sulti abans que es cro­ni­fi­qui la situ­ació, perquè és més fàcil de trac­tar”, explica Inés Galofré. En aquest sen­tit, la doc­tora també indica que el pro­blema és que arriba un moment que el son “passa al cen­tre de la vida”, i això encara ho agreuja més.

Afa­vo­rir la salut

“El son és, jun­ta­ment amb l’ali­men­tació i l’exer­cici físic, un pilar fona­men­tal per a la salut. Quan dor­mim es rea­lit­zen fun­ci­ons vitals bàsiques per a l’orga­nisme. Man­te­nir hora­ris de son regu­lars millora la nos­tra capa­ci­tat cog­ni­tiva, millora l’estat d’ànim i ens ajuda a com­ba­tre les infec­ci­ons enfor­tint el nos­tre sis­tema immu­ni­tari. Man­te­nir uns hàbits de son regu­lar afa­vo­rirà la nos­tra salut en un futur“, diuen les dues direc­to­res mèdiques de la uni­tat del son.

Els cata­lans ja dor­mien mala­ment abans de la pandèmia. Segons una enquesta ela­bo­rada el 2019 per la Soci­e­tat Espa­nyola del Son, el 58% de la població con­si­de­rava que dor­mia mala­ment.

La uni­tat del son de la Clínica Girona està en fun­ci­o­na­ment des de l’any 1997, i des de lla­vors ja s’hi han trac­tat i diagnos­ti­cat més de 20.000 paci­ents.

LES FRASES

Aquest any, les consultes per insomni s’han triplicat i ja són una de les principals consultes que tenimÉs important que es consulti abans que es cronifiqui la situació, perquè és més fàcil de tractarInés GalofréDIRECTORA MÈDICA DE LA UNITAT DEL SON DE LA CLÍNICA GIRONA

Prova a un pacient de la Unitat ded Son de Clínica Girona

CONSELLS PER DORMIR BÉ

Establir un horari regular

Posar l’accent principalment en l’hora d’aixecar-se. Fer un horari similar al que es feia abans de l’inici de la pandèmia i mantenir l’horari els caps de setmana, cosa que sincronitzarà el rellotge intern i afavorirà un son més eficaç.

Anar al llit només quan tinguem son, no “perquè toca”

La clau per dormir bé és escoltar el cos; si la ment està activa o no es té son, és millor esperar per anar al llit. Evitar conductes que no tinguin relació amb el dormir a l’habitació, com ara menjar o jugar a l’ordinador mentre s’és al llit.

La llum és una aliada

Exposar-se a la llum natural al matí i evitar l’exposició a pantalles i dispositius electrònics (mòbils, tauletes, televisió…) cap al tard enforteix el ritme circadiari (ritme foscor-llum) i millora el descans nocturn.

Realitzar un “registre de preocupacions”

A la majoria de la gent, l’estat actual de la pandèmia ens provoca ansietat. Cal destinar un màxim de 15 minuts al dia per reflexionar-hi, per no emportar-se aquestes preocupacions al llit; això ajudarà a dormir tranquils.

Hàbits saludables

Fer exercici, evitar sopars pesats, evitar consum d’alcohol i cafeïna abans d’anar a dormir, crear un ambient agradable de foscor, temperatura i silenci en anar al llit.

Llegir la notícia al diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf