EL PUNT AVUI: Les cambres homenatgen empresa, cultura i salut

REDACCIÓ 

GIRONA – 22 abril 2022

Les cam­bres de comerç giro­ni­nes van retre ahir home­natge als sec­tors de l’empresa, la cul­tura i la salut i ho van fer en el decurs de l’estrena d’una obra de tea­tre, al Tea­tre Muni­ci­pal de Girona, a la qual van assis­tir unes 400 per­so­nes. La Fun­dació Metal­qui­mia, la Clínica Girona i l’expre­si­dent de la Cam­bra de Girona Domènec Espa­dalé van rebre els guar­dons Impuls Cam­bra. La peça tea­tral, una comèdia en tres actes que repassa l’evo­lució del món de l’empresa, va ser escrita per Sergi Pom­per­mayer i inter­pre­tada per Míriam Ala­many, Santi Ricard, Pep Fer­rer i Jordi Figue­res, que van recrear tres moments de la Cam­bra de Comerç de Girona: la seva fun­dació, el 1910; l’època actual, i un futur hipotètic de l’any 2035.