EL PUNT AVUI: Les obres de la nova Clínica Girona encaren la recta final

Fa mesos que es va acabar l’estructura i ja s’està treballant en els acabats dels interiors, amb totes les plantes molt avançades. Es calcula que l’obra acabarà a principi de tardor i que el trasllat serà el mes de desembre.

LURDES ARTIGAS – SALUT GIRONA – 30 maig 2021

Unes 300 per­so­nes tre­ba­lla­ven, dime­cres, en les obres de la nova Clínica Girona, que encara ja la recta final després de tres anys de tre­balls. En totes deu plan­tes de l’edi­fici –tres de sub­terrànies i set en alçada– es podien veure ope­ra­ris. Els tre­balls avan­cen a molt bon ritme –fa mesos que es va aca­bar l’estruc­tura i ja s’està tre­ba­llant en els aca­bats dels inte­ri­ors– i es podrà com­plir el propòsit d’inau­gu­rar en el segon semes­tre d’aquest any, tot i que uns mesos més tard a causa de la pandèmia de la Covid-19. Car­les Espígol, dele­gat gerent de la clínica, deta­lla que pre­ve­uen que les obres aca­bin a finals de setem­bre o prin­cipi d’octu­bre, que després s’hi ins­tal·larà el mobi­li­ari i també tota la maquinària nova (s’han com­prat tres nous apa­rells de res­sonància, un TAC, equips de radi­o­lo­gia, mamògrafs, un apa­rell d’hemo­dinàmica, una gam­macàmera de medi­cina nuclear…). Al novem­bre, es pre­ve­uen fer diver­ses pro­ves i al desem­bre, el tras­llat, que es farà en un cap de set­mana.

Amplis espais i llum

La nova clínica tri­pli­carà l’espai de l’edi­fici actual al car­rer Joan Mara­gall –es pas­sarà de 13.000 m² a 41.000 m²– i tindrà més sales d’ope­ra­ci­ons, més boxs d’urgències i més habi­ta­ci­ons, a més d’una zona d’hos­pi­tal de dia, que és una de les prin­ci­pals nove­tats. També tindrà una àmplia zona de con­sul­tes exter­nes, aco­llint­que aco­llirà ser­veis que ara són fora, a Juli Gar­reta i Loren­zana.

L’edi­fici s’ha con­ce­but amb espais i pas­sa­dis­sos amplis i perquè tin­gui molta llum natu­ral. Totes les habi­ta­ci­ons i la majo­ria de sales tenen fines­tres a l’exte­rior o a algun dels tres patis inte­ri­ors.

Fruit d’un estudi de mobi­li­tat s’han ins­tal·lat a l’entrada esca­les mecàniques des de la planta -1 fins a la segona, perquè és on es con­cen­trarà l’acti­vi­tat ambu­latòria. A banda, hi haurà 9 ascen­sors (4 per al públic i 5 mun­ta­llits) i 5 esca­les (una de prin­ci­pal pública i la resta més tècni­ques).

La feso­mia de les façanes exte­ri­ors ja es comença a entre­veure –sobre­tot a la façana oest, que dona a la via–, amb una aposta pel color blanc. La part baixa serà de vidre, sobre­tot al car­rer Bar­ce­lona, on hi haurà por­xos als extrems i un gran vestíbul envol­tat d’una cor­tina de vidre al cen­tre.

Planta a planta

A la planta baixa, just dar­rere l’entrada, hi haurà la zona de cafe­te­ria. Als por­xos exte­ri­ors de la banda sud hi haurà l’entrada a urgències –que tindrà 8 boxs, 2 més que fins ara, i una sala per a crítics com a nove­tat– i als de la banda nord, la uni­tat de diagnosi per la imatge.

A la pri­mera i la segona planta, hi haurà con­sul­tes exter­nes, amb 54 con­sul­tes i diver­ses sales d’espera. Aquesta àrea està bas­tant avançada i en algu­nes zones ja s’està pin­tant.

La ter­cera planta és la del bloc quirúrgic, que tindrà 8 sales d’ope­ra­ci­ons, 3 de parts i 3 per a endoscòpies –ara n’hi ha 8 per a tot–, i la del nou hos­pi­tal de dia, que tindrà 21 boxs per poten­ciar la cirur­gia ambu­latòria.

A la quarta planta hi haurà la UCI –amb 8 boxs, 2 més que fins ara, i que tin­dran cadas­cun lavabo propi– i una pri­mera part d’habi­ta­ci­ons d’hos­pi­ta­lit­zació, que també ompli­ran totes les plan­tes cin­quena –on hi haurà, per exem­ple, mater­ni­tat–, sisena i setena. Espígol des­taca que aquesta última està pre­pa­rada per si cal fer algun aïlla­ment (arran de la Covid, es va variar el pro­jecte). En total, hi haurà 120 habi­ta­ci­ons, 10 més que ara (que també s’uti­lit­zen per casos ambu­la­to­ris que després ja tin­dran l’hos­pi­tal de dia). Les habi­ta­ci­ons també estan molt avançades i en algu­nes ja hi ha els aca­bats en fusta i en la majo­ria, les rajo­les dels lava­bos.

Pel que fa a les plan­tes sub­terrànies, a la -1 hi haurà els ser­veis d’hemodiàlisi i de medi­cina nuclear, a més de la cuina, una zona de magat­zem i ves­ti­dors. A la -2, hi haurà més magat­zem, i pàrquing. I tota la planta -3 també serà de pàrquing. En total, hi haurà unes 180 pla­ces d’apar­ca­ment, que seran públi­ques de paga­ment.

Urbanització de la zona de l’entorn

L.A

El projecte d’obra, d’un cost entre 60 i 62 milions d’euros, inclou no només la construcció de l’edifici de la clínica, sinó també la urbanització de tota la zona de l’entorn. Aquesta obra d’urbanització per part de Clínica Girona, que també està molt avançada (ja estan totes les instal·lacions soterrades i només falten alguns acabats), inclou carrers amb voreres amples a tot el voltant de la clínica: al costat sud entre el nou edifici i una parcel·la de l’Ajuntament que hi ha al costat de la gasolinera; al cost oest, un carrer entre la clínica i la via,i destaca el costat nord, amb no només un carrer a tocar de la clínica, sinó que també s’està urbanitzant tot l’entorn de la gran parcel·la del costat, que s’ha de destinar, segons el planejament, a ús residencial. La Clínica Girona també deixarà urbanitzat ja un terç de la plaça que hi haurà a l’altre extrem d’aquesta parcel·la residencial. Al llarg de tot el carrer Barcelona, a més d’una àmplia vorera, hi haurà carril bici, i també s’hi posaran (és el que ara queda pendent) dues parades de bus, una a cada punta de la clínica.

Les fotografies són de Manel LLadó.

Llegir la notícia a l’edició digital del diari El Punt Avui

La notícia en pdf