EL PUNT AVUI: Més de 5.000 procediments del Servei d’Hemodinàmica Cardíaca de Clínica Girona en 15 anys

Foto: Una intervenció del Servei d’Hemodinàmica Cardíaca CEDIDA.

MARC SALGAS – GIRONA

Clínica Girona ha dut a terme més de 5.000 pro­ce­di­ments inva­sius des que, ara fa 15 anys, va crear el Ser­vei d’Hemo­dinàmica Cardíaca, l’única Uni­tat d’inter­ven­ci­o­nisme cardíac pri­vada de les comar­ques de Girona. Actu­al­ment, la uni­tat es divi­deix en dues sec­ci­ons, la Uni­tat d’Hemo­dinàmica Cardíaca, sota la direcció dels Drs. Joan Bas­sa­ga­nyas i Martí Puig­fel, i la Uni­tat d’Arrítmies Cardíaques, diri­gida pels Drs. Josep Bru­gada i Maria Emilce Trucco.

La uni­tat d’hemo­dinàmica cardíaca ha rea­lit­zat coro­na­ri­o­gra­fies diagnòsti­ques en paci­ents amb dolor toràcic, car­di­o­mi­o­pa­ties i estu­dis pre­ci­rur­gia cardíaca. També ha trac­tat l’angina i l’infart de mio­cardi mit­jançant angi­oplàsties coronàries amb col·locació de stents far­ma­co­ac­tius de dar­rera gene­ració, angi­oplàsties amb baló amb fàrmac, i trac­ta­ment amb shockwave per lesi­ons extre­ma­da­ment com­ple­xes. A més, ha efec­tuat implants de vàlvu­les cardíaques sense neces­si­tat de cirur­gia (TAVI), repa­ra­ci­ons de la vàlvula mitral amb catèter sense cirur­gia (MITRA­CLIP) i repa­ra­ci­ons de defec­tes estruc­tu­rals del cor sense cirur­gia (CIA, FOP, tan­ca­ment de l’ore­lleta, etc.).

En la uni­tat d’Arrítmies Cardíaques es rea­lit­zen estu­dis inva­sius i no inva­sius per diagnos­ti­car l’ori­gen de les sínco­pes i les pal­pi­ta­ci­ons. S’ofe­reix trac­ta­ment amb catèter de les dife­rents taquicàrdies i arrítmies cardíaques, inclo­ent-hi l’ablació amb catèter de tota mena de taquicàrdies supra­ven­tri­cu­lars i ven­tri­cu­lars, extrasístole, síndrome de Wolff-Parkin­son-White i fibril·lació auri­cu­lar. També s’implan­ten tota mena de dis­po­si­tius cardíacs com moni­tors cardíacs sub­cu­ta­nis, mar­ca­pas­sos uni, bi i tri­ca­me­rals, i des­fi­bril·ladors implan­ta­bles. La uni­tat és pio­nera en la uti­lit­zació de nova esti­mu­lació fisiològica i de mar­ca­pas­sos i des­fi­bril·ladors sense cables.

La Uni­tat d’inter­ven­ci­o­nisme de Clínica Girona està equi­pada amb la tec­no­lo­gia més sofis­ti­cada i d’última gene­ració per garan­tir la màxima segu­re­tat i eficàcia en tots els pro­ce­di­ments. Això inclou apa­rells d’imatge cardíaca, radi­oscòpia, eco­car­di­o­grama trans­toràcic i transe­sofàgic, eco­car­di­o­gra­fia transe­sofàgica tri­di­men­si­o­nal, sis­tema de mapatge tri­di­men­si­o­nal NAVIX, apa­rells d’ablació amb radi­o­freqüència i de CRIO ablació.

A més, la uni­tat compta amb el suport de cirur­gia cardíaca del Dr. Alberto Cas­tro, i un equip de per­so­nal d’infer­me­ria, auxi­liar i tècnic d’alta qua­li­fi­cació. Aquesta com­bi­nació per­met a la Clínica Girona ofe­rir un ser­vei de car­di­o­lo­gia inva­siva capaç de dur a terme els pro­ce­di­ments més sofis­ti­cats i d’alta com­ple­xi­tat, sem­pre amb l’objec­tiu de pro­por­ci­o­nar el millor trac­ta­ment pos­si­ble als paci­ents.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2430986-mes-de-5-000-procediments-del-servei-d-hemodinamica-cardiaca-de-clinica-girona-en-15-anys.html