EL PUNT AVUI: Nova tècnica per desobstruir l’estómac

SALUT / GIRONA – 30 gener 2020

Clínica Girona connecta l’estómac i el budell prim per via endoscòpica. Se’n beneficiaran 70 pacients a l’any

El digestòleg González Huix ha començat a utilitzar aquesta tècnica CLÍNICA GIRONA

N.ASTORCH FLAVIÀ – GIRONA

El digestòleg Fer­ran González Huix ha començat a apli­car, a Clínica Girona, un tipus d’inter­venció inno­va­dora per desobs­truir la part alta de l’estómac, o duodè, i con­nec­tar aquest òrgan amb el budell prim sense neces­si­tat d’inter­venció quirúrgica. És la pri­mera vegada que es fa ser­vir aquesta tècnica –una gas­tro­je­ju­nos­to­mia guiada per eco­en­doscòpia– a la demar­cació de Girona i una de les pri­me­res que es fa a tot Cata­lu­nya, segons ha indi­cat el doc­tor González Huix.

El cone­gut digestòleg ha expli­cat que l’objec­tiu d’aquest tipus d’inter­venció és acon­se­guir una dre­cera per al pas dels ali­ments que s’han inge­rit i que no poden pas­sar al budell prim quan hi ha obs­truc­ci­ons a la part alta de l’estómac, al duodè. En aquests casos, l’estre­nyi­ment d’aquests òrgans no per­met bui­dar l’estómac i pro­voca vòmits i into­lerància ali­mentària. Així, aquest tipus d’inter­venció està espe­ci­al­ment indi­cat per a paci­ents que, a més de tenir una obs­trucció que els impe­deix bui­dar l’estómac, tenen un ele­vat risc en l’ope­ració tra­di­ci­o­nal. Entren dins d’aquest per­fil malalts oncològics i també paci­ents amb infla­ma­ci­ons per úlce­res duo­de­nals o malal­ties pan­creàtiques que com­pri­mei­xen el duodè. Segons va indi­car, a la regió sanitària de Girona se’n podran bene­fi­ciar entre 50 i 70 paci­ents a l’any. “Aquesta tècnica pot subs­ti­tuir les cirur­gies d’unió d’aquests òrgans que obli­guen a una anestèsia gene­ral, l’ingrés hos­pi­ta­lari durant diver­sos dies, oca­si­o­nal­ment ingrés a la uni­tat de cures inten­si­ves (UCI) en el posto­pe­ra­tori i que poden tenir risc, espe­ci­al­ment en per­so­nes d’edat avançada amb malal­ties asso­ci­a­des”, ha expli­cat l’espe­ci­a­lista. El pri­mer paci­ent que va ser inter­vin­gut amb aquesta tècnica va fer una dieta com­pleta pas­sa­des 24 hores. I en 48 hores va ser donat d’alta.

Noves pròtesis

La gas­tro­je­ju­nos­to­mia endoscòpica és pos­si­ble gra­cies a la recent dis­po­ni­bi­li­tat d’uns nous tipus de pròtesis (Stent) que per­me­ten ajun­tar aquests òrgans i comu­ni­car-los entre si. Aquest tipus de pròtesi s’ano­mena pròtesi d’apo­sició lumi­nal (PAL) i la més cone­guda o uti­lit­zada és la pròtesi Hot Axios, que comer­ci­a­litza Bos­ton Sci­en­ti­fic. La meto­do­lo­gia que es fa ser­vir per dur a terme aquesta tècnica és la ultra­so­no­gra­fia o eco­gra­fia endoscòpica (USE). És un endos­copi espe­ci­a­lit­zat que dona una imatge interna de l’estómac i, a més, porta un trans­duc­tor d’eco­gra­fia a l’extrem dis­tal. Aquest apa­rell s’intro­du­eix a través de la boca fins a l’estómac i, un cop allà, per imatge ecogràfica, es busca el budell prim més pro­per a l’estómac i que esti­gui situat més enllà del pas estret que impos­si­bi­lita la ingesta dels ali­ments. Després d’iden­ti­fi­car aquest seg­ment de budell prim i d’omplir-lo de líquid (aigua, con­trast i un colo­rant), es pun­ci­ona amb un catèter que porta un sis­tema d’elec­tro­co­a­gu­lació (per acon­se­guir la punció i accés) i trans­porta el mateix Stent reple­gat al seu inte­rior. Després de la punció d’accés al budell s’alli­bera la pròtesi. Aquesta tècnica, des­crita fa dos anys, s’aplica des de fa apro­xi­ma­da­ment un any a tot el món.

Llegir la notícia a la web del diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf