EL PUNT AVUI: Pisos, aparcament regulat i institut, el futur del sector

L’estrena del centre mèdic canvia la fesomia del sud de la ciutat

 Una parcel·la per desenvolupar fa d’estacionament

J. FERRER 

GIRONA – 20 abril 2022 

El tras­llat de la Clínica Girona a l’entrada sud de la ciu­tat obre una etapa de trans­for­mació. A mitjà i a llarg ter­mini hi haurà pisos i nous equi­pa­ments, com ara l’ins­ti­tut Ermes­senda, que ocu­parà la seu de l’antiga fàbrica de com­po­nents elèctrics Simon i que és a mig quilòmetre del cen­tre mèdic.

A tocar de la clínica, hi ha una ben­zi­nera i Mas Gri, una rotonda i un pàrquing gratuït d’accés lliure, ahir més ocu­pat que fa un mes. La intenció de l’equip de govern, de Junts i ERC, és que aquest apar­ca­ment sigui regu­lat, tin­gui 220 pla­ces i per­meti con­nec­tar amb la plaça Marquès de Camps de forma ràpida. Els res­pon­sa­bles muni­ci­pals van pre­sen­tar aquest pro­jecte el 7 d’octu­bre del 2021.

L’Ajun­ta­ment de Girona ha dema­nat fons euro­peus a través de la con­vo­catòria Next Gene­ra­tion per agi­lit­zar aquest apar­ca­ment, que ja for­mava part del pla de mobi­li­tat del 2014. Seria un apar­ca­ment regu­lat i de paga­ment i que faria entrar menys cot­xes a la ciu­tat, cosa més necessària amb l’entrada en fun­ci­o­na­ment de la clínica.

D’altra banda, les obres de la nova clínica inclo­uen la urba­nit­zació d’un àmbit del sud de la ciu­tat, com ara un tram de car­ril bici i la reno­vació de l’asfal­tatge del car­rer Bar­ce­lona. Del dia d’ahir va sob­tar que una par­cel·la pen­dent de desen­vo­lu­par-se urbanísti­ca­ment fa ara d’esta­ci­o­na­ment tem­po­ral i gratuït per als paci­ents i acom­pa­nyants de la clínica giro­nina. En canvi, el pàrquing de la clínica, sub­ter­rani, és de paga­ment.

El car­ril bici, dis­con­tinu al car­rer Bar­ce­lona, també és visi­ble al davant d’El Corte Inglés (antic Hiper­cor). Els res­pon­sa­bles del cen­tre comer­cial estan ulti­mant les obres de la plaça Sal­va­dor Dalí, al mateix nivell que el car­rer.

LA DATA

07.10.21 Va serel dia que l’Ajuntament va fer públic el projecte de nou pàrquing dissuasiu a Mas Gri per a 220 places.

Llegir la notícia al diari El Punt Avui