EL PUNT AVUI: Recta final de la primera fase de l’obra de la Clínica Girona

  •  S’està a punt de culminar el gran forat d’entre 15 i 20 metres de fondària
  •  A principis de juliol es realitzarà la llosa de sota, i a finals d’aquell mes es preveu que comenci a aixecar-se l’edifici

Les obres de cons­trucció de la futura Clínica Girona a l’entrada sud de la ciu­tat avan­cen a bon ritme i estan enca­rant ja la recta final de la pri­mera fase. L’exca­vació de ter­res està arri­bant ja a l’altura de la que serà la ter­cera i última planta sub­terrània del futur edi­fici. Un cop s’hagi fet tot el forat, que serà d’entre 15 i 20 metres de pro­fun­di­tat, es pro­ce­dirà a fer la llosa de sota –ja fa temps, abans de començar a treure terra, que es van emple­nar els fona­ments de la pan­ta­lla de tot volt–, i després ja es podrà entrar en la segona fase de la cons­trucció: aixe­car l’edi­fici.

“Estem a la recta final de la pri­mera fase, que aca­barà a prin­ci­pis de juliol amb la rea­lit­zació de la llosa de sota; a par­tir d’aquí començarem a pujar l’edi­fici”, explica el gerent de la Clínica Girona, Car­les Espígol, que deta­lla que cal­cu­len que serà a finals de juliol que començaran a aixe­car l’edi­fici i entra­ran en la segona fase de les obres. Espígol asse­nyala que ja hi ha dues grans grues a l’obra pre­pa­ra­des per a aquesta segona fase –una a cada banda del futur edi­fici– i que la ter­cera se situarà al mig un cop la llosa esti­gui feta. El gerent asse­gura que l’obra serà visi­ble ràpida­ment: “Se’n farà via. Cap a finals d’any l’edi­fici ja estarà molt amunt.”

Dins de ter­mini

Les obres per a la cons­trucció de la futura Clínica Girona van començar el 20 de febrer del 2018 amb l’inici de l’ender­roc de dues de les tres naus que hi havia a la zona. Al novem­bre pas­sat es va dur a terme l’ender­roc de la nau que fal­tava, tot i que l’extracció de ter­res per fer el forat per als fona­ments ja havia començat mesos abans perquè l’edi­fici estava en una zona que no afec­tava direc­ta­ment. Espígol des­taca que de moment tot con­ti­nua segons el calen­dari pre­vist: “L’obra està dins de tot allò pre­vist quant a temps i espe­rem que no hi hagi cap pro­blema.” Així doncs, es manté la pre­visió que tot l’edi­fici estarà aca­bat entre desem­bre del 2020 i gener del 2021.

La nova Clínica Girona supo­sarà tri­pli­car la superfície de què dis­posa ara el cen­tre sani­tari al car­rer Joan Mara­gall, pas­sant de 12.000 a 36.000 metres qua­drats. Serà un gran edi­fici amb tres plan­tes sub­terrànies i set per sobre del nivell del terra a la banda que dona al car­rer Bar­ce­lona i cinc pel cos­tat de la via. Tindrà 108 habi­ta­ci­ons i 116 llits, i 11 sales d’ope­ra­ci­ons (vuit de con­ven­ci­o­nals i tres de plo­ma­des). El pro­jecte té un cost de 52 mili­ons d’euros, que la clínica finançarà amb fons pro­pis i crèdits ban­ca­ris.

Asso­ci­ada a l’obra de la nova clínica hi ha la reur­ba­nit­zació de la zona. Un pro­jecte de 4,5 mili­ons que abarca des del Cen­tre Verd fins davant de l’auto­ren­tat La Balena i que pre­veu vore­res amples i un car­ril bici pel cos­tat del car­rer Bar­ce­lona i un vial de ser­vei de doble sen­tit a la banda poste­rior, sepa­rat per un mur i un talús de les vies del tren. També inclou una nova plaça o parc públic amb jocs infan­tils, arbres i zones pavi­men­ta­des de grava. La Clínica Girona pagarà gai­rebé la mei­tat de la reur­ba­nit­zació (un 47%), men­tre que la resta serà a càrrec de Rep­sol i la resta de pro­pi­e­ta­ris.

.

LA FRASE: “Un cop comencem a aixecar l’edifici se’n farà via. Cap a finals d’any ja estarà molt amunt”, Carles Espígol, GERENT DE LA CLÍNICA GIRONA

 

LA DATA: 12.2020 és el mes que es preveu que tot l’edifici estigui acabat. Les obres van començar el febrer del 2018.

 

LA XIFRA: 3 plantes subterrànies tindrà el futur edifici. Actualment l’excavació està a punt d’arribar a aquesta fondària.

 

Llegir la notícia al diari El Punt Avui