EL PUNT AVUI: Tiren a terra la nau que faltava a la zona de la futura Clínica Girona

L’enderroc es fa durant cinc hores el dissabte a la nit per no afectar la circulació de trens. Les obres de construcció avancen al ritme previst

.

 25 de novembre de 2018.
.

L’ender­roc de la nau que estava pen­dent dins de la zona on s’ha de cons­truir la nova Clínica Girona final­ment ja ha començat. L’edi­fici és molt a prop de les vies del tren i per això ha cal­gut un permís d’Adif, que ha tri­gat mesos a arri­bar. Final­ment, l’empresa que s’encar­rega de l’ender­roc va rebre’l fa menys d’un mes i ja s’han ini­ciat els tre­balls, que només es poden fer durant unes hores el dis­sabte a la nit.

En con­cret, les actu­a­ci­ons per tirar a terra la nau es duen a terme el dis­sabte des de les dotze de la nit fins a les cinc del matí. “És l’única estona durant tota la set­mana que Adif ens ha donat permís perquè no hi pas­sen trens i poden treure la llum de la catenària”, explica el gerent de la Clínica Girona, Car­les Espígol.

Les obres d’ender­roc van començar el dis­sabte 10 de novem­bre i es pre­veu que puguin tenir-les enlles­ti­des en qua­tre dis­sab­tes i que, per tant, aca­bin dis­sabte que ve, 1 de desem­bre. Espígol subrat­lla que es tracta d’una “obra molt com­plexa”, ja que “són parets molt altes i s’ha d’anar molt en compte que no cai­gui res ni a les vies ni a la catenària”. Per això, en l’ender­roc es va tirant la paret cap endins i no cap en fora, perquè cau­ria a la via.

A diferència de les dues naus que es van tirar a terra a finals de l’hivern pas­sat, aquesta nau no està on s’ha d’aixe­car la Clínica, sinó just al cos­tat, dins del pro­jecte d’urba­nit­zació de la zona. Per això, mal­grat el retard en el permís d’Adif (que es va sol·lici­tar al febrer), s’ha pogut anar tirant enda­vant al ritme pre­vist les obres de cons­trucció de la futura Clínica. Espígol explica que les plu­ges els han afec­tat alguns dies, però que es man­te­nen dins del calen­dari. “El forat per fer els fona­ments ja està a uns quants metres. Se segueix el ritme pre­vist.”

Les obres a la zona van començar el 20 de febrer amb l’inici de l’ender­roc de l’edi­fici de la Comiro. La fase per ender­ro­car dues de les tres naus va durar apro­xi­ma­da­ment dos mesos. Va ser un procés lent perquè part de les naus tenien al sos­tre fibro­ci­ment, que es va haver de reti­rar amb mesu­res espe­ci­als. Després de l’ender­roc, va haver-hi una atu­rada de les tas­ques per qüesti­ons tècni­ques durant unes set­ma­nes i al juny va entrar la maquinària pesant per començar les exca­va­ci­ons.

Està pre­vist que les obres durin en total uns 26 mesos i que, per tant, si no hi ha impre­vis­tos la nova clínica obri a finals del 2020. Serà un gran edi­fici de 36.000 metres qua­drats, amb tres plan­tes sub­terrànies i set per sobre del nivell del sòl a la banda que dona al car­rer Bar­ce­lona i cinc pel cos­tat de la via.

LA DATA: 10.11.18

Van comença l’enderrocament de la nau que quedava pendent dins del solar on ha d’anar la nova clínica.

LA XIFRA: 4 dissabtes

es preveu que durin els treballs i, per tant, si no hi ha imprevistos s’acabarà dissabte que ve.

LA FRASE

És una obra complexa, perquè hem de tirar la paret cap endins, ja que no pot caure res a la via
Carles Espígol, Gerent de Clínica Girona.

 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1509076-tiren-a-terra-la-nau-que-faltava-a-la-zona-de-la-futura-clinica-girona.html

 La notícia en pdf

LES OBRES. OCTUBRE-NOVEMBRE 2018

Us oferim aquí també algunes imatges recents de l’estat de les obres:

Imatges:   / #TransportsMateu