EL PUNT AVUI: Una nova clínica per transformar Girona

Clínica Girona inaugura les noves instal·lacions a l’entrada sud de la ciutat i dona inici a la profunda remodelació d’aquest espai

 “Serà font de riquesa i pol de desenvolupament”, assegura el conseller Argimon

MARC SALGAS 

SALUT /GIRONA – 13 abril 2022

La nova Clínica Girona ja és una rea­li­tat. L’equi­pa­ment, de vuit plan­tes i 41.000 m², estarà ope­ra­tiu a par­tir de dilluns que ve a les noves ins­tal·laci­ons als números 204 i 206 del car­rer Bar­ce­lona, però ahir ja es va inau­gu­rar ofi­ci­al­ment . Serà el pri­mer canvi d’ubi­cació de la clínica des de la seva fun­dació, el 1934, any en què va entrar en fun­ci­o­na­ment en un edi­fici de tres plan­tes que l’arqui­tecte Rafael Masó va dis­se­nyar “fora mura­lla”, a l’actual car­rer Joan Mara­gall. El vell cen­tre tan­carà les por­tes dilluns, i el mateix dia es farà el tras­llat dels paci­ents ingres­sats a la nova ubi­cació, a l’entrada sud de la ciu­tat. Les obres de la clínica, que tindrà 120 habi­ta­ci­ons i una plan­ti­lla d’unes 600 per­so­nes, han tin­gut un pres­su­post de 65 mili­ons d’euros.

Veure a Twitter

Pere Solà, pre­si­dent del con­sell d’admi­nis­tració de Clínica Girona, va expli­car durant l’acte d’inau­gu­ració els “grans esforços” que s’han fet per aixe­car l’obra. La idea d’una nova clínica ger­mina amb l’inici del nou segle per tal de posar fi al crei­xe­ment “anàrquic i dis­gre­gat” de la ins­ti­tució pels car­rers adja­cents a Joan Mara­gall, con­seqüència dels nous ser­veis que va incor­po­rant la clínica. Amb tot, el pri­mer pro­jecte per fer rea­li­tat la nova clínica –en uns ter­renys que el 2002 es van com­prar a For­nells de la Selva– va fra­cas­sar. Solà va recor­dar que va ser Car­les Puig­de­mont, durant la seva etapa com a alcalde de Girona, qui va per­me­tre des­en­ca­llar el pro­jecte pro­po­sant per­so­nal­ment el car­rer Bar­ce­lona com a ubi­cació de la clínica. “Creia que la nova clínica ser­vi­ria de motor de recu­pe­ració de l’entrada sud”, va dir Solà, que també va recor­dar l’espe­rit d’inno­vació i el caràcter gai­rebé “coo­pe­ra­tiu” de Clínica Girona: “Els met­ges i el per­so­nal sani­tari repre­sen­ten el 94% de l’acci­o­na­riat, i mai hem repar­tit bene­fi­cis. Sem­pre hem rein­ver­tit.”

L’alcal­dessa de Girona, Marta Madre­nas, va insis­tir en la idea de la nova Clínica Girona com a revul­siu per a la ciu­tat: “És l’inici de la trans­for­mació de tota la car­re­tera Bar­ce­lona, que con­ver­tirà aquest espai en un dis­tricte més dinàmic i potent.” Madre­nas va rei­vin­di­car “l’enver­ga­dura” del pro­jecte i “l’espe­rit de sacri­fici” dels pro­mo­tors per fer-lo rea­li­tat. “Desitjo que la nova Clínica Girona sigui el símbol de la reac­ti­vació que estan vivint la ciu­tat i el país i el pre­ludi de molts èxits més”, va recal­car.

Gemma Geis, con­se­llera de Recerca i Uni­ver­si­tat, va recor­dar que vivia just davant del nou emplaçament de la clínica quan es van començar a des­man­te­llar les naus que hi havia ante­ri­or­ment. La con­se­llera va reconèixer la capa­ci­tat de recerca de Clínica Girona, i va dir que un pro­jecte com aquest repre­senta “qua­li­tat, inno­vació i ver­te­bració de país.”

La @Cli­ni­ca­Gi­rona ha demos­trat al llarg dels anys el seu com­promís amb la salut i amb la ciu­tat. Aquest nou edi­fici que avui inau­gura és el fruit d’un gran esforç en un con­text de mol­tes difi­cul­tats. Enho­ra­bona! pic.​twitter.​com/​fcubSgbmzA— Gemma Geis i Car­re­ras 🎗 (@Gem­ma­Geis) April 12, 2022

Veure a Twitter

Final­ment, Josep Marisa Argi­mon, con­se­ller de Salut, es va fixar, com a metge que és, en la llum natu­ral d’unes ins­tal·laci­ons “moder­nes i sòbries”: “La llum és pri­mor­dial per gua­rir, i aquí n’hi ha a dojo.” I va asse­gu­rar que la nova ubi­cació ser­virà per “trac­ci­o­nar” la ciu­tat. “Serà font de riquesa i pol de desen­vo­lu­pa­ment. Ben segur que a par­tir de la clínica sor­ti­ran nous ser­veis”, va des­ta­car el con­se­ller.

📸 El #con­se­ller Josep Maria Argi­mon i la #con­se­llera Gemma Geis han inau­gu­rat la nova @Cli­ni­ca­Gi­rona, de gran tra­jectòria de ser­vei i d’arre­la­ment al ter­ri­tori pic.​twitter.​com/​ZYtZ8ysjJs— Salut (@salut­cat) April 12, 2022

Veure a Twitter

LES REACCIONS

La nova clínica no només donarà servei a la ciutat, sinó també al conjunt de la demarcació“, Josep Maria Argimon, CONSELLER DE SALUT

“Ens hem de sentir molt afortunats de tenir a Girona un equipament tan extraordinari”, Marta Madrenas, ALCALDESSA DE GIRONA

Vull reconèixer la capacitat de recerca de Clínica Girona i la seva aportació al país“, Gemma Geis, CONSELLERA DE RECERCA I UNIVERSITATS

“Inaugurem amb orgull unes noves instal·lacions que posem a disposició de la societat“, Pere Solà, PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CLÍNICA GIRONA

La notícia en pdf