EL PUNT AVUI: Vint-i-dues operacions el primer dia

 La nova Clínica Girona funciona amb la majoria de serveis, la primera jornada laborable

 Pacients i empleats del centre comparteixen la sensació d’amplitud

JORDI FERRER 

SOCIETAT – GIRONA – 20 abril 2022

Després de 88 anys al car­rer Joan Mara­gall, Clínica Girona va viure ahir el pri­mer dia labo­ra­ble en un altre espai. Va ser una nove­tat per als emple­ats, per als usu­a­ris i per als con­duc­tors de busos i taxis­tes. Els con­duc­tors també neces­si­ten un període d’apre­nen­tatge: ahir al mig­dia, cap a les dotze, un con­duc­tor de bus urbà –l’L2– va pas­sar de llarg de la nova parada davant de la clínica –va fre­nar uns metres més enllà– i un taxista que venia del sec­tor de Mas Gri va fer un gir a l’esquerra no permès per reco­llir una cli­enta, que pro­ba­ble­ment havia sor­tit de la clínica.

“Estem satis­fets. Ens hem adap­tat bé als nous espais i tot­hom està molt con­tent”, expli­cava el gerent de Clínica Girona, Car­les Espígol. En una visita impro­vi­sada al cen­tre, al car­rer Bar­ce­lona –entre una ben­zi­nera i una par­cel·la no asfal­tada que ara fa d’apar­ca­ment–, el res­pon­sa­ble rebia feli­ci­ta­ci­ons per l’estrena i expli­cava alhora que hi ha dos acces­sos i un altre per a urgències –tots al mateix nivell–. A més, remar­cava que l’edi­fici és del tot acces­si­ble per a per­so­nes amb mobi­li­tat reduïda i per a per­so­nes cegues –hi ha sig­nes de l’alfa­bet Brai­lle al terra per guiar-les.

Tres idi­o­mes

La clínica és espa­iosa, amb car­tells iden­ti­fi­ca­tius dels ser­veis a cada planta, en català, cas­tellà i anglès. “Està tot molt ben senya­lit­zat i orga­nit­zat. No costa gens tro­bar els punts”, explica un tre­ba­lla­dor d’una empresa que acce­deix a l’edi­fici per pri­mera vegada. Du mos­tres a ana­lit­zar de dos cen­tres de la ciu­tat, el Cen­tre d’Anàlisis, que forma part del mateix grup de la clínica, i la Clínica Bofill.

A banda de les com­pli­ca­ci­ons de salut que hi pugui haver, alguns usu­a­ris sor­tien satis­fets. Pere Pavón, de Tor­ro­e­lla de Montgrí, deia que no l’havien fet espe­rar i que havia anat bé. No hi havia tro­bat cap pega. A Felipe Velasco, de Serra de Daró –també al Baix Empordà–, li sem­blava que una ins­tal·lació tan moderna havia de res­pec­tar la pro­tecció de dades i no cri­dar les per­so­nes pel seu nom en veu alta. Tenia hora per fer-se una radi­o­gra­fia a la planta baixa.

El pri­mer dia del cen­tre mèdic, al sud de Girona, va ser­vir per com­pro­var com la moder­ni­tat per­met que un cen­tre hos­pi­ta­lari pugui sem­blar un cen­tre comer­cial. Les esca­les mecàniques fan obli­dar-te que estàs en un hos­pi­tal i que, per exem­ple, a la planta número -1 hi ha medi­cina nuclear i diàlisi i a la número 2 hi ha dues uni­tats de con­sul­tes exter­nes, l’Ins­ti­tut d’Oftal­mo­lo­gia i la uni­tat de repro­ducció assis­tida, entre altres espais. El bar res­tau­rant és just a l’entrada, a la planta baixa.

Durant la visita Espígol explica alguns detalls del cen­tre, que va néixer el 1934 per la ini­ci­a­tiva de set met­ges. Les obres hau­ran cos­tat 65 mili­ons d’euros i des que l’Ajun­ta­ment va con­ce­dir la llicència muni­ci­pal han pas­sat qua­tre anys i dos mesos –es va donar el 2 de febrer del 2018–. La direcció de la clínica va pre­sen­tar el pro­jecte de nou cen­tre el 6 de juliol del 2016.

L’edi­fici fun­ci­ona des d’abans-d’ahir. De fet, des de dilluns a les 7 h fins ahir a les 14 h, es van aten­dre 126 urgències i tres parts. Ahir, pri­mer dia labo­ra­ble, s’havien fet vuit ope­ra­ci­ons fins al mig­dia i n’hi havia 14 més de pro­gra­ma­des. En total, 22 inter­ven­ci­ons en tot el dia, a banda d’11 endoscòpies, entre altres ser­veis.

La clínica vol poten­ciar ser­veis com ara els de car­di­o­lo­gia i onco­lo­gia, explica Espígol. Té vuit blocs quirúrgics en lloc dels qua­tre de l’antic edi­fici –ara buit–, tres sales per a endoscòpia i tres sales de parts. En total, 41.000 m² de superfície cons­truïda, el tri­ple que l’antiga seu.

Besalú i Cale­lla

El cen­tre dona ser­vei arreu de les comar­ques giro­ni­nes. De fet, ahir hi havia usu­a­ris d’arreu de la demar­cació. A cada planta, hi ha una imatge d’una població giro­nina: a la número 2 hi ha una gran foto­gra­fia de Besalú (Gar­rotxa) i a la número 3, una de Cale­lla de Pala­fru­gell (Baix Empordà).

La clínica és pri­vada, però forma part del Sis­tema Sani­tari Inte­gral d’Uti­lit­zació Pública de Cata­lu­nya (Sis­cat). El 36% de l’acti­vi­tat del cen­tre mèdic i quirúrgic està con­cer­tada amb Salut i la resta és per pres­tar ser­vei a enti­tats asse­gu­ra­do­res, explica el gerent. Adap­tant-se al canvi, el per­so­nal agra­eix la sen­sació d’ampli­tud, “la sen­sació de tre­ba­llar amb més tran­quil·litat”. Ho explica la direc­tora mèdica, Eva Palau, que deta­lla que tots els ser­veis fun­ci­o­nen, excepte el de repro­ducció assis­tida, que ho farà al maig.

A la clínica, oberta les 24 hores, hi tre­ba­llen 640 per­so­nes, explica la direc­tora assis­ten­cial i excap d’urgències del cen­tre. L’estrena del cen­tre farà can­viar molts hàbits en la mobi­li­tat de veïns de la ciu­tat i de pobla­ci­ons veïnes. Els res­pon­sa­bles expli­quen que hi ha 180 pla­ces d’apar­ca­ment sub­ter­rani per a usu­a­ris. El per­so­nal té un espai per a bici­cle­tes i pati­nets a l’apar­ca­ment. Ja hi ha emple­ats que han llo­gat un apar­ca­ment a prop del cen­tre, entre Palau i l’Ave­lla­neda.

LES XIFRES

3 parts es van atendre a la nova clínica des de dilluns a les 7 del matí fins ahir, primer dia laborable, a les 14 h.

11 endoscòpies estaven programades en el dia d’ahir. “Treballem dins la normalitat”, va dir el gerent.

640 empleats treballen a Clínica Girona, incloent-hi els 280 contractats directament i el personal extern (360).

Llegir la notícia al diari El Punt Avui