Les obres de la nova Clínica Girona encaren la recta final

Segueix aquí les obres de la nova Clínica Girona

Les obres de construcció de la nova Clínica Girona, al C/ Barcelona 204-206 de Girona, encaren la recta final. El nou edifici, que triplica la superfície actual, dignificarà l’entrada sud de la ciutat, que ja s’està reactivant amb l’anunci de properes obertures de nous serveis, nous espais comercials, nous pàrquings, i nous restaurants.

Article publicat al diari EL PUNT AVUI el 7 d’octubre de 2021

L’última fase del trasllat es farà durant els dies del pont de la Constitució. Durant aquell cap de setmana a les instal·lacions actuals del carrer Joan Maragall només s’hi atendran urgències i parts.

ESTEVE CARRERA – GIRONA

El dia 9 de desem­bre ja no hi haurà acti­vi­tat a les ins­tal·laci­ons actu­als de Clínica Girona al car­rer Joan Mara­gall i la nova seu del car­rer Bar­ce­lona serà ple­na­ment ope­ra­tiva. Tot i l’atra­fe­ga­ment d’aques­tes set­ma­nes, aquesta és la pla­ni­fi­cació que avança Car­les Espígol, gerent de Clínica Girona. Ara, amb les obres a les plan­tes aca­ba­des, s’ini­ciarà pro­gres­si­va­ment l’arri­bada del mobi­li­ari i Espígol pre­veu que els deu pri­mers dies de novem­bre tot esti­gui a lloc. En la segona quin­zena de novem­bre es cal­cula que el per­so­nal es comenci a des­plaçar al nou edi­fici per adap­tar-se als nous espais de tre­ball. “El cap de set­mana fes­tiu del pont de la Cons­ti­tució nosal­tres tre­ba­lla­rem –tret pos­si­ble­ment del dia 8– per fer l’última fase del tras­llat i ser ope­ra­tius el dia 9”, diu el gerent.

Apro­fi­tant el fet que aquell cap de set­mana de pont és habi­tu­al­ment de baixa acti­vi­tat, al car­rer Mara­gall ja només s’aten­dran urgències i parts, i no s’hi faran pro­ves ni con­sul­tes exter­nes (que no siguin urgents). A par­tir del dia 9 no es pre­veu que s’hagi de man­te­nir cap ser­vei actiu al car­rer Joan Mara­gall.

“L’avan­tatge que tenim és que gran part del mate­rial és nou”, diu el gerent. És el cas de tot el mobi­li­ari, però també de bona part dels equi­pa­ments mèdics, en par­ti­cu­lar els equi­pa­ments grans (TAC, apa­rells de res­sonància, etc.).

“La pla­ni­fi­cació està ben feta, un cop pas­sat l’alen­ti­ment de ter­mi­nis que vam tenir als moments més durs de la pandèmia, i, mal­grat les difi­cul­tats de sub­mi­nis­tra­ment que tenen encara totes les obres, si tot segueix com es pre­veu es com­plirà l’ober­tura pel desem­bre”, diu Espígol.

Uns 65 mili­ons d’euros

El con­junt del pro­jecte d’obra que s’està duent a terme suma un pres­su­post a l’entorn de 65 mili­ons d’euros (uns 50 cor­res­po­nen a l’obra i uns 15, a l’equi­pa­ment. La nova clínica tri­pli­carà l’espai de l’edi­fici actual al car­rer Joan Mara­gall –es pas­sarà de 13.000 m² a 41.000 m²– i tindrà més sales d’ope­ra­ci­ons, més boxs d’urgències i més habi­ta­ci­ons, a més d’una zona d’hos­pi­tal de dia, una de les nove­tats. També tindrà una àmplia zona de con­sul­tes exter­nes amb ser­veis que ara hi ha a Juli Gar­reta i Loren­zana.

Aquest cap de setmana, asfalt i parades de bus

Aquest cap de setmana l’entorn de Clínica Girona a la carretera de Barcelona ja farà un canvi d’imatge important: aprofitant el dia festiu del 12 d’octubre, dissabte es preveu iniciar l’asfaltatge dels carrers al voltant del nou edifici –també al carrer Barcelona– i fins i tot la instal·lació de les dues noves parades de bus, una a cada punta de l’edifici de la clínica. I és que el projecte que no es limita a a la clínica en si, sinó que inclou també la urbanització dels serveis als carrers al voltant i part de la parcel·la al costat.

FOTO DESTACADA: Aspecte exterior de les noves instal·lacions de la Clínica Girona, a la carretera Barcelona. QUIM PUIG

Llegir la notícia a l’edició digital del diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf