L’EOC apropa els Implants Coclears a Girona

AGICAEM, l’associació sen¬se ànim de lucre fundada pel Ser¬vei Català d’ORL Avançada (SCORLA), preconitza la cirurgia mínimament inva¬siva en el tractament de la sordesa. Actualment, la ma¬joria de cirurgians d’orella treballen amb tècniques tra¬dicionals, amb molt més risc de lesió. Es tracta de quelcom excepcional. La oftalmologia, urologia, ginecologia, rinolo¬gia i laringologia…totes han triat el camí de l’abordatge menys agressiu. El món de la otologia, en canvi, sembla resistir-se a acabar donant el pas definitiu a tècniques com, per exemple, l’Abordatge En¬do-Meatal (AEM), ideat pel Dr. Slavutsky, per a l’aplicació dels Implants Coclears.

Es tracta d’una ràpida inter¬venció (només dues hores) en la que s’implanten els IC a tra¬vés d’una petita incisió sobre el conducte auditiu extern. La tècnica s’ha realitzat de mane¬ra satisfactòria en més de 70 pacients sords entre Catalunya i Amèrica, els principals focus d’actuació en AEM. La recuperació auditiva és tant o més satisfactòria que amb la tècnica convencional (timpa¬notomia posterior) sense arris¬car la integritat de l’estructura òssia de la orella i del nervi facial. A més, proporciona al pacient una major comoditat i recuperació postoperatòria, redueix al mínim el sagnat i l’internament per observació (únicament les 24 hores se¬güents a la operació).
Un equip expert

Actualment, AGICAEM finança aquests tipus d’intervencions a aquells pa¬cients que no disposen dels recursos econòmics suficients per operar-se. I ho fa amb la garantia que dóna un grup d’entesos en la matèria com és l’Equip d’Otologia de Clíni¬ca Girona (EOC), pioners en els Abordatges Endo-Meatals a Europa, a on van realitzar la primera intervenció l’any 2010.

El Dr. Albert Jürgens, al capdavant d’aquell equip, recorda l’experiència de manera molt satisfactòria: “els resultats au¬ditius que vam obtenir eren igual o millors que amb la tècnica antiga i, a més, vam es¬curçar els temps d’intervenció i el d’internament hospitalari”. Però el gran avenç de l’AEM era, sense dubte, l’absència de risc. “Fins a l’any 2009, a Gi¬rona la cirurgia dels implants coclears no es feia perquè la tècnica quirúrgica era com¬plexa i agressiva: destruïa l’os darrera l’orella, l’anomenada mastoide (“mastoïdectomia” és l’eliminació d’aquest os), i creava una escletxa molt estre¬ta entre el nervi facial i el timpà (“timpanotomia posterior”), a través de la qual s’obria un fo¬rat a la còclea i això comporta¬va un perill de paràlisi facial en alguns casos i de perdre restes auditives en la majoria de ore¬lles operades”.

La pràctica de l’Abordatge Endo-Meatal va obrir mol¬tes possibilitats als gironins i gironines que requerien de l’ús dels Implants coclears que “fins llavors havien de desplaçar-se a Barcelona. No¬saltres els hi ho vam apropar a la Clínica Girona generant un doble avantatge: una tècni¬ca operatòria menys agressiva amb la comoditat de fer tot el tractament més a prop del seu domicili”.

Un altre aspecte innovador és que aquesta tècnica permet donar solucions a moltes sor¬deses parcials dels adults que no obtenen cap millora amb als audiòfons convencionals. La preservació de les restes auditives permet implantar uns dispositius anomenats implants coclears híbrids. Aquests funcionen alhora com a estimulador elèctric del nervi auditiu i com a amplificador acústic (audiòfon) i permeten solucionar moltes sordeses coclears en aquelles persones que, si bé hi senten amb els audiòfons, no són capaços de comprendre el que se’ls hi diu.

Un miracle anomenat IC
Els primers Implants Coclears es van començar a comercialitzar durant els anys 80 i, actualment, ja s’han implantat en més de 5.000 pacients, amb eficàcia demostrada, en l’Estat Espanyol. Aquests enginys per¬meten recuperar l’audició a través de senyals elèctrics, a mode d’un transmissor que reprodueix els sons que es generen a l’exterior.

Part externa.
És a on és processen els sons i es transmeten de forma codi¬ficada a la part interna. Un micròfon recull la informació sonora ambiental i destria quins són els sons útils dels que no ho són per enviar la informació al fil allotjat a la còclea. (Imatge de MEDEL)

Part interna.
L’implant, un fil amb un joc d’elèctrodes, s’introdueix a través d’una petita incisió feta sobre la orella fins arribar a la cò¬clea. Aquest fil, que conté un imant que el permet mantenir-se unida a la part externa, recull la informació codificada del transmissor i la transmet a través de freqüències elèctriques que estimulen el nervi auditiu. (Imatge de MEDEL)

Nota informativa en PDF


Font: AGICAEM – Associació Gironina pels Implants Coclears per l’Abordatge Endo-Meatal