Una obra modèlica i respectuosa amb l’entorn urbà i el medi ambient

L’obra de construcció de la nova Clínica Girona, a l’entrada sud de la ciutat, és una obra modèlica i respectuosa amb l’entorn urbà, els veïns de la zona, i amb el medi ambient. No només compleix totes les normatives al respecte, sinó que les supera àmpliament amb alguns elements addicionals de seguretat, residus i neteja.

Carretera de Barcelona neta

A tall d’exemple: el moviment de camions, des de fa mesos, és continu, però si circuleu per la carretera de Barcelona a l’alçada de l’obra observareu com la carretera és totalment neta, no hi ha les típiques roderes de fang i terra que deixen els camions en altres obres. Això és perquè s’ha habilitat a la sortida dels camions, dins del perímetre de l’obra, una “piscina” per la qual han de passar obligatòriament tots aquests vehicles de gran tonatge abans d’incorporar-se al carrer de la ciutat, i d’aquesta manera minimitzar la sortida dels fangs de l’obra a la via pública.

Uralita treta amb seguretat

Ja des de l’inici es va tenir especial cura en la retirada de les teulades de les naus industrials existents a la zona i que contenien fibrociment, la maleïda uralita. Mentre van durat aquests treballs, a càrrec d’una empresa especialitzada, i que va fer retardar aquest enderrocament de les naus alguns mesos, tot el perímetre de l’obra va quedar confinat i només s’hi podia accedir amb una vestimenta especial i seguint unes estrictes normes de seguretat.

Aigües freàtiques filtrades per retornar-les netes al Güell

Degut a la presència d’aigua en el terreny, s’ha procedit a fer una regulació del nivell freàtic amb unes bombes que han tret l’aigua del subsòl i l’han tornat a abocar al riu Güell al seu pas per la zona, seguint un procés de control de la qualitat de l’aigua i fins i tot s’han aplicat mesures per poder quantificar els metres cúbics de l’abocament d’aigua neta, en estreta col·laboració i sota la supervisió de l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua.

Treball dur, però molt segur

Una obra d’aquestes característiques, estem parlant d’uns superfície de construcció de més de 41.000 metres quadrats, requereix també aplicar bones mesures de seguretat pels treballadors, de diferents especialitats i empreses, que participen en aquesta gran obra. I en aquest cas, no només s’està aplicant tota la normativa al respecte, en seguretat laboral, sinó que s’han incrementat amb algunes d’addicionals. L’obra està perfectament senyalitzada amb cartells on es descriuen els diferents riscos de treball i també amb les totes les indicacions per al personal que s’encarrega del tractament de materials perillosos. Però a més s’ha  habilitat un “torn” amb un control d’accés personalitzat per a cada treballador,  a on es comprova,  mitjançant una plataforma informatitzada, que tothom que accedeix a l’obra té la formació i la documentació al dia per poder realitzar els treballs amb seguretat.

La terra torna a la terra i els residus es reciclen

I què se’n fa de les grans quantitats de terra que s’extreu de l’obra? es pregunta molta gent. Doncs tota aquesta terra per retallar l’impacte visual i ecològic de pedreres, com ara la que té l’empresa Rubau (una de les tres que participen en la UTE que executa les obres) i que és situada entre el Pont Major i Campdorà. Pel que fa als diferents residus, tots ells es reciclen a partir de contenidors específics per a cada tipus de substàncies i restes, de manera que no en queda cap sense reciclar després de cada dia de treball a l’obra.

A bon ritme

Les obres avancen a bon ritme i es manté la pre­visió que tot l’edi­fici estarà aca­bat entre desem­bre del 2020 i gener del 2021.

Els treballs de construcció de la nova Clínica són obra de la UTE liderada per Construccions Rubau, juntament amb Ortiz Agefred.

La direcció de l’execució de l’obra i el control de qualitat i la seguretat i salut d va a càrrec de l’empresa d’arquitectura tècnica AT2 Serveis. Tant de l’enderroc de les naus com tota la part de moviment de terres va a càrrec de Transports Mateu. I hi treballen també algunes altres empreses especialitzades com ara Terratest, que s’encarrega de la part de fonamentació i pantalles, o Bis Estructures, en tot el que fa referència a l’estructura de l’edifici.