DIARI DE GIRONA: Recerca biomèdica amb embrions humans: La nostra experiència

En un cicle de Fecundació in vitro es produeixen normalment diversos embrions. D’aquests, entre 1 i 3 són transferits a la matriu de la dona. La resta es poden guardar congelats per ser utilitzats si cal en el futur. L’opció preferent per a aquests embrions és la de facilitar futures transferències embrionàries per aconseguir gestacions dins la parella.

Ara bé, en casos en què el projecte reproductiu de la parella hagi acabat, hi ha altres possibles destins. Un d’ells, fins fa poc l’únic, era el de la donació dels embrions a altres parelles per a finalitats reproductives de les receptores. Des de l’any 2006 amb l’aprovació de la Llei 14/2006 de 26 de març sobre Tècniques de Reproducció Assistida Humana s’han ampliat els destins d’ús, i ara és possible destinar aquests embrions no transferits a finalitats de recerca biomèdica.

Ara bé, hi ha una sèrie de premisses que s’han de complir: la recerca només s’autoritzarà quan:

a) Hi hagi el consentiment escrit de la parella, prèvia explicació detallada de les finalitats de la recerca i les seves implicacions.

b) Que l’embrió no s’hagi desenvolupat més de 14 dies després de la fecundació de l’òvul.

c) Els projectes de recerca els realitzaran equips qualificats i amb el control i seguiment de les autoritats sanitàries competents.

d) Que la recerca es realitzi segons un projecte ben presentat i amb els informes favorables dels diferents Comitès consultius segons sigui la naturalesa de la recerca.
e) En el cas, més comú, que la recerca es dugui a terme per Centres diferents als de l’origen del embrions, caldrà que s’especifiquin les relacions i interessos comuns.

Caldrà doncs signar un Conveni de Col•laboració i garantir la confidencialitat de les dades dels progenitors, la gratuïtat i l’absència d’ànim de lucre. El programa de Fecundació in vitro de la Unitat de Reproducció Humana i Diagnòstic Genètic de la Clínica Girona ofereix a les parelles aquesta possibilitat. S’ha signat un Conveni de Col•laboració amb el Centre de Medecina Regenerativa de Barcelona i fins ara tots els embrions s’han destinat al projecte: Derivación de Líneas de Células Madre Embrionarias en condiciones libres de Xenobióticos y caracterización in vivo de su pluripotencialidad.

Fins a l’actualitat, 38 parelles han donat els seus embrions per a recerca biomèdica. En total s’han destinat 111 embrions. Nosaltres hem fet un estudi de les característiques de les parelles que donen els seus embrions per recerca i hem vist que l’opció de donació per la finalitats de recerca biomèdica es la preferida per a les parelles amb un 64,37%. La conseqüència d’aquesta dada és l’augment del temps d’espera per rebre embrions donats. Entre tots els altres paràmetres valorats s’observen diferències estadísticament significatives quan comparem els diferents grups segons el nombre d’embrions congelats per pacient i l’edat de la dona.

Així, podem concloure que el grup de pacients amb un nombre d’embrions congelats més elevat i el grup de més edat tendeix a donar-los a altres parelles com a primera opció i no per a recerca. El projecte ja s’ha tancat i està pendent de presentar les seves conclusions. Resten en el nostre banc pendent de l’inici d’un nou projecte 81 embrions que provenen de 25 parelles. També estem elaborant un nou Conveni de Col•laboració, aquest cop amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Si bé valorem positivament l’efecte de la nova Llei 14/2006, atès que ha donat sortida a embrions que fins ara no en tenien, l’efecte no és tan positiu quan es tracta de pacients acollides al programa de donació d’embrions amb finalitats reproductives.

Nota informativa en PDF


Més info: Consells de Salut
Font: GIROFIV. Unitat de Reproducció Humana i Diagnòstic Genètic Clínica Girona