EL PUNT AVUI: Acaben les obres de la urbanització del davant de la nova Clínica Girona

L’Ajuntament de Girona i el centre mèdic de Girona també han creat un itinerari al bosc de l’Avellaneda per obrir aquest espai a la ciutadania

A la fotografia destacada: Els carrils bici al davant de la Clínica Girona, dins del marc de la primera fase del projecte d’urbanització AJUNTAMENT DE GIRONA.MARIA SAGUER  GIRONA
GIRONA – 27 gener 2023 

L’Ajun­ta­ment de Girona i la Clínica Girona han tan­cat la pri­mera fase d’urba­nit­zació de l’acord per cons­truir el nou cen­tre mèdic. Les actu­a­ci­ons han con­sis­tit a eli­mi­nar el vial de ser­vei paral·lel a la car­re­tera de Bar­ce­lona, fet que ha permès ampliar la vorera de la via amb l’objec­tiu de gua­nyar més espai per als via­nants.

En paral·lel, també s’ha creat un car­ril bici per poten­ciar la mobi­li­tat sos­te­ni­ble a la ciu­tat i s’han col·locat dife­rents apar­ca­ments de bici­cle­tes. A més, l’espai dis­posa d’un pas­seig amb arbres i arbus­tos amb flors, que, a banda de dotar l’indret amb ele­ments natu­rals, deli­mita aquest car­ril bici que trans­corre paral·lel al car­rer de Bar­ce­lona. De fet, està pre­vist que aquesta imatge reno­vada de l’entrada sud de Girona sigui el model pai­satgístic que s’esten­gui al llarg de tot el car­rer. Per últim, el nou espai dis­posa d’una plaça acces­si­ble per a per­so­nes amb poca mobi­li­tat i té una zona d’estada amb bancs. L’objec­tiu és que es con­ver­teixi en un espai d’estada per als veïns i veïnes.

D’aquesta manera, a par­tir d’ara tota la part urba­nit­zada pas­sarà a ser del con­sis­tori, que es farà càrrec del man­te­ni­ment de l’enjar­di­nat a par­tir de l’1 de febrer. Per altra banda, el cost de tots els tre­balls va a càrrec de Clínica de Girona.

En paral·lel a les obres d’urba­nit­zació, en el mateix acord entre el con­sis­tori i la Clínica Girona també s’ha ade­quat la zona verda del bosc de l’Ave­lla­neda amb dife­rents camins perquè la ciu­ta­da­nia pugui fer ús d’aquest indret. Es tracta d’una zona de 19.214 m², on pre­do­mi­nen les alzi­nes, els rou­res i els pins, situat al barri de l’Ave­lla­neda, entre els car­rers del Vuit de Març de 1908, d’Astúries, de Ricard Vila­de­sau i Caner i d’Aragó.

La segona fase

Ara queda pen­dent, però, la segona fase del pro­jecte, la qual cor­res­pon a la trans­for­mació del solar on estava situ­ada la Clínica Girona, al car­rer de Joan Mara­gall. En aquest punt s’ampliarà la vorera i el solar es podrà des­ti­nar a usos més adi­ents a l’eix comer­cial del cen­tre de Girona. A més, es crearà un espai lliure que man­tindrà la titu­la­ri­tat pri­vada, però serà d’ús públic i es con­ver­tirà en el vestíbul d’accés al col·legi Verd, situat al cos­tat.