EL PUNT AVUI: Primer robot per a biòpsies de pròstata, a la Clínica Girona

SALUT GIRONA – 20 juliol 2019 2.00 h

És el primer centre de l’Estat espanyol que disposa d’aquest aparell que s’usa durant la ressonància magnètica

 Evita les múltiples puncions i és més eficaç

  • A la fotografia: El doctor Vilanova en l’espai on es fan les ressonàncies magnètiques, mostrant el robot que s’acobla al pacient per fer la biòpsia QUIM PUIG.

NÚRIA ASTORCH – GIRONA

De les dotze pun­xa­des habi­tu­als es passa a dues

La Clínica Girona té el pri­mer robot de l’Estat espa­nyol i el 5è en l’àmbit euro­peu per fer biòpsies de pròstata amb res­sonància magnètica. Aquest apa­rell robòtic, que pot acce­dir a l’espai on es fa la res­sonància magnètica (RM), s’aco­bla al paci­ent i per­met diri­gir la biòpsia sobre la zona de sos­pita de càncer de pròstata d’una manera molt pre­cisa. Així, es gua­nya en eficàcia a l’hora de fer el diagnòstic i s’infli­geix menys dolor al paci­ent, perquè es redu­eix sig­ni­fi­ca­ti­va­ment el nom­bre de pun­xa­des per fer la biòpsia: de les 10-12 a què se sot­met habi­tu­al­ment el paci­ent es passa a dues. I és que, segons va expli­car ahir el doc­tor Joan Car­les Vila­nova, la meto­do­lo­gia diagnòstica d’aquest càncer és fer biòpsies sis­temàtiques “a cegues” amb eco­gra­fies trans­rec­tals. “El pro­blema és que amb l’eco­gra­fia no es veu el que es pot veure amb res­sonància magnètica. La tec­no­lo­gia ens per­met tenir un robot que és com­pa­ti­ble dins de l’espai de la RM i, amb la imatge més pre­cisa, diri­gir l’agu­lla. L’avan­tatge és que només neces­si­tem fer dues pun­ci­ons, perquè anem direc­ta­ment on és el tumor. I estal­viem pun­xa­des. Per tant, és un apa­rell que per­met ser més pre­ci­sos i fer menys mal al paci­ent”, va expli­car ahir el doc­tor Vila­nova, que fa vint anys que estu­dia l’apli­cació de la RM en pròstata.

Des que es va posar en marxa aquesta meto­do­lo­gia, ara fa una set­mana, a la Clínica Girona s’han fet tres biòpsies a paci­ents, amb resul­tats òptims. Es tracta d’un acte que dura uns 30 minuts i que, a diferència de les eco­gra­fies trans­rec­tals, es fa sense anestèsia. “D’aquests tres casos, el pri­mer cas, amb poques pun­xa­des, va ser diagnos­ti­cat de càncer. A aquest paci­ent era la pri­mera biòpsia que se li feia. L’objec­tiu és jus­ta­ment diagnos­ti­car amb poques pun­xa­des. Amb la tècnica de l’eco­gra­fia trans­rec­tal, com que no és gaire eficaç, s’han de fer diver­ses tan­des de biòpsies fins que algun dia el càncer dona la cara. Es tracta de detec­tar el càncer com més aviat millor i fer la biòpsia”, va expo­sar el doc­tor Vila­nova.

La Clínica Girona ha adqui­rit aquest apa­rell per 125.000 euros i els paci­ents que, per indi­cació mèdica, vul­guin fer-se aquest tipus de biòpsia, hau­ran d’abo­nar-ne 850. Algu­nes mútues inclo­uen aquest prova dins de la seva car­tera de ser­veis.

El doc­tor Vila­nova va indi­car que les últi­mes guies inter­na­ci­o­nals reco­ma­nen fer ser­vir la RM per diagnos­ti­car el càncer de pròstata. Quan la RM detecta una pos­si­ble lesió sos­pi­tosa de càncer, les guies reco­ma­nen l’ús de biòpsies diri­gi­des. La Clínica Girona ha estat pio­nera en la implan­tació de la RM de pròstata l’Estat espa­nyol en l’última dècada, motiu pel qual el cen­tre Res­sonància Girona i el seus direc­tors, els doc­tors Vila­nova i Joa­quim Bar­celó, han rebut dife­rents guar­dons d’àmbit esta­tal i inter­na­ci­o­nal i sumen múlti­ples publi­ca­ci­ons.

LES XIFRES

13 per cent dels homes de més de 50 anys tenen càncer de pròstata. La taxa de mortalitat és d’un 2-3%

850euros és el preu que costa fer-se la prova a la Clínica Girona, la primera de l’Estat a oferir-la.

El càncer de pròstata sense risc, sobrediagnosticat

El càncer de pròstata és molt freqüent en homes de més de 50 anys (entre un 11-13%), però té una taxa de mortalitat relativament baixa (2-3%). El doctor Vilanova va explicar ahir que hi ha dos tipus de càncer de pròstata. El més freqüent no és maligne i no avança, mentre que el menys freqüent és significatiu, agressiu i potencialment mortal.

Segons destaquen els especialistes, és més freqüent que els homes morin sense saber que tenen càncer de pròstata i menys freqüent que la causa de la mort sigui un càncer de pròstata.“El que hem de detectar és el tipus de càncer maligne. Fins ara es feien moltes biòpsies sense veure si hi havia un tumor. Hi ha persones que són diagnosticades del càncer que no és maligne; de manera que estem sobrediagnosticant i sobretractant un càncer que no té cap risc per al pacient. El que hem de diagnosticar és el càncer que sí que és important i que és el que detectem amb ressonància magnètica, i és a aquests, que s’ha fer una biòpsia”, va argumentar el doctor Vilanova.

En l’última dècada la ressonància magnètica (RM) de pròstata ha evolucionat i permet localitzar amb bona fiabilitat la presència del tumor agressiu de pròstata. Així, la RM permet estalviar de fer biòpsies innecessàries quan no hi ha sospita de càncer encara que el PSA (la proteïna que segreguen les glàndules prostàtiques) sigui elevat, ja que moltes vegades aquesta elevació del PSA és deguda a hipertròfia de pròstata i no a un càncer.

Llegir la notícia al diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf