EL PUNT AVUI: Sis anys de tràmits i obres amb pandèmia pel mig

Ni el pressupost ni els terminis d’execució seran els que es van anunciar l’any 2016

 La clínica, però, és també la primera concreció d’un projecte de ciutat que redissenya l’entrada sud de Girona

ESTEVE CARRERA – GIRONA

GIRONA – 13 abril 2022

El 6 de juliol del 2016, aquest diari obria por­tada anun­ci­ant el pro­jecte de la nova Clínica Girona al car­rer de Bar­ce­lona. El dia abans, la direcció del cen­tre mèdic havia pre­sen­tat ofi­ci­al­ment el nou edi­fici. La inversió pre­vista era de 52 mili­ons d’euros (les últi­mes actu­a­lit­za­ci­ons indi­quen que seran uns 65 mili­ons) i es con­fi­ava que l’entrada en ser­vei seria el 2019 i final­ment serà aquests dies de Set­mana Santa del 2022. Els pro­jec­tes d’aquesta d’enver­ga­dura són un llarg camí de creu i la Clínica Girona no és cap excepció en aquest sen­tit.

També és cert que, a banda de l’habi­tual allar­ga­ment dels ter­mi­nis que es pot atri­buir a la tra­mi­tació admi­nis­tra­tiva dels pro­jec­tes, en aquest cas con­cret cal afe­gir-hi cir­cumstàncies excep­ci­o­nals: la pandèmia, pri­mer, amb unes res­tric­ci­ons de mobi­li­tat que van alen­tir els tre­balls, i, a con­ti­nu­ació, la crisi econòmica que se’n va deri­var (aug­ment dels cos­tos de mate­ri­als, així com falta de proveïment) han estat ele­ments deter­mi­nants.

Mal­grat tot, aquell titu­lar de por­tada del 2016 con­ti­nua ple­na­ment vigent sis anys després en un aspecte: “La nova clínica can­viarà l’entrada sud.” Mirat des d’aquesta pers­pec­tiva, el tras­llat de la Clínica Girona no és només la mudança d’un cen­tre mèdic –del car­rer Mara­gall al car­rer Bar­ce­lona–, sinó una peça clau per trans­for­mar l’entrada de la ciu­tat, i sis anys ja poden sem­blar un ter­mini més accep­ta­ble. El 2016, la imatge d’aquest eix encara era de naus indus­tri­als aban­do­na­des que ja acu­mu­la­ven set anys de degra­dació. L’arren­cada del pro­jecte de la clínica i la seva inau­gu­ració han de des­en­ca­llar la resta del sec­tor, amb el benentès que per ara és la inversió pri­vada la que porta el timó al car­rer de Bar­ce­lona, amb la clínica i, més al nord, la remo­de­lació del cen­tre comer­cial Hiper­cor.

Ara tocarà moure fitxa pels pro­jec­tes a càrrec de les admi­nis­tra­ci­ons públi­ques que han de seguir con­fi­gu­rant aquesta nova entrada. I, de pro­jec­tes, no en fal­ten: apar­ca­ment dis­su­a­siu per a uns 220 vehi­cles a la rotonda del Mas Gri; futur ins­ti­tut Ermes­senda a l’espai de l’antiga fàbrica Simon, on per ara s’han ender­ro­cat les anti­gues naus; en aquest punt i a l’altra banda de car­rer, pro­jecte de la Casa de la Tec­no­lo­gia i Museu de les Matemàtiques al xalet Soler… Al xalet està pre­vist ini­ciar les obres aquest 2022. Més heme­ro­te­ques i cro­no­lo­gies en marxa.

La cronologia d’un projecte a través de les efemèrides d’aquest diari

201606-07

La direcció de Clínica Gironapresenta el projecte de la nova clínica. La llicència d’obres està demanada per començar els treballs a finals d’aquell mateix any i es confia que el nou equipament pugui entrar en servei l’estiu del

2019.201802-02

La junta de govern de l’Ajuntamentde Girona atorga la llicència d’obres. Es preveuen 26 mesos de treballs i es calcula que la nova clínica podrà obrir al cap de dos anys i mig. És a dir, cap a l’estiu del 2020, just un any més tard del previst.

201820-02

Comencenles obres amb l’enderroc de dues de les tres naus que hi havia a la zona (el novembre anterior ja s’havia enderrocat una altra nau, i l’extracció de terres per preparar un gran forat ja havia començat també uns mesos abans).

201904-06

Recta finalde la primera fase. S’està a punt de culminar el gran forat, d’entre 15 i 20 metres de profunditat. Al juliol es preveu fer la llosa i el mateix mes, començar l’edifici. Previsió d’acabar entre el desembre del 2020 i el gener del 2021.

202027-02

Comencenles afectacions al trànsit del carrer de Barcelona per les obres a la clínica. Es redueix la circulació de dos carrils a un en la sortida i entrada de la ciutat per a la urbanització prèvia de la zona (també davant del centre Hipercor).

202112-10

Asfaltatgedels carrers al voltant del nou edifici i carrer Barcelona, i instal·lació de dues noves parades de bus. Les voreres amples, el nou parterre, el nou enllumenat i el carril bici ja donen una idea de la nova configuració del carrer.

202107-10

S’anunciael 9 de desembre per a l’entrada en servei.

202118-11

La faltad’abastiment fa ajornar l’obertura. No es dona nova data.

202212-04

Inauguracióoficial de la clínica amb autoritats i institucions.

202218-04

Entradaen servei efectiva prevista per als pacients i professionals del centre.

La notícia en pdf