HOSPITECNIA: Noves metodologies innovadores de plans funcionals: El pla funcional 3D

19 d’abril de 2018 /Autor: Luis Gotor, arquitecte associat de PMMT

Què podem aportar els arquitectes especialistes en la redacció dels plans funcionals de futurs hospitals?

Tradicionalment els arquitectes hem necessitat dues coses per poder començar a redactar un projecte: un emplaçament i un pla funcional. L’emplaçament i el pla funcional habitualment el proporciona el client. Quantes habitacions vol que tingui casa? Aquesta pregunta, en el món de l’arquitectura hospitalària, poques vegades s’ha pogut formular perquè els arquitectes hem començat a treballar amb un pla funcional ja redactat. Des PMMT portem molts anys treballant amb aquests complexos programes funcionals, fins que ens hem adonat que els arquitectes especialistes podem aportar molt en aquesta fase tan important del projecte.

Un pla funcional no és, o no hauria de ser, un simple llistat d’estades i superfícies. Ha de reflectir quin és el model de gestió del client i, per tant, ha de ser personalitzat. Els plans funcionals, avui dia, són més adequats per donar resposta al model assistencial que al model arquitectònic. No obstant això, és en aquesta fase quan s’ha de decidir quin serà el model arquitectònic i això només es garanteix a través de noves metodologies de redacció de plans funcionals. Les decisions que es prenguin en el pla funcional condicionaran directament el projecte arquitectònic i és per això pel que el paper de l’arquitecte especialista en aquesta fase és fonamental.

Encara que ens pugui semblar a priori que el pla funcional és territori exclusiu de consultories mèdiques, els arquitectes especialistes tenim aptituds i coneixements que poden donar molt valor a aquesta fase inicial del projecte. Un bon plantejament arquitectònic inicial permet oferir noves i millors maneres de treballar. Podem proposar diversos models de servei que resolen les necessitats del client i li permeten escollir el que més s’ajusta al seu model de gestió. Tenim la capacitat d’entendre espacialment un servei i veure la manera d’optimitzar-lo, aportant solucions funcionals innovadores que aconsegueixin el millor funcionament i minimitzin recursos. Podem donar coherència arquitectònica als metratges de les sales, sabent el que signifiquen els metres, el que cal i el que no cap, ajustant-nos a les necessitats en cada cas. Podem conèixer el cost aproximat de l’edifici abans d’arribar a les fases més costoses del projecte i obra i, per tant, permet al client ajustar la seva inversió en cas de necessitat. Construir un edifici hospitalari requereix una gran inversió i no hi ha major estalvi que el que no es construeix, per això és tan important la decisió de què volem construir. A més, el treball conjunt entre client i arquitecte permet incorporar en aquesta fase inicial els diferents estudis arquitectònics que tenen incidència en la funcionalitat, reduint les incerteses posteriors i avançant amb seguretat i velocitat.

En PMMT apostem per això i des de fa ja uns anys estem oferint als nostres clients un ajut a manera de consultoria en la fase de pla funcional. Un cas d’èxit és la nova Clínica Girona, l’obra acaba de començar. A la Clínica Girona, amb més de 80 anys d’història i situada al centre de la ciutat, se li havia quedat petita la casa. Atès que en la seva ubicació actual no podia créixer, es va decidir canviar el seu emplaçament i construir una més gran. Passarien dels 13.000m2 actuals als més de 40.000 m2 de la futura Clínica. Per a això van necessitar, en primer lloc, un pla funcional i aquí va ser quan van contactar amb nosaltres.

La realització del pla funcional va ser un treball colze a colze entre la Clínica i un equip multidisciplinari format per la nostra empresa d’arquitectura especialitzada -PMMT- i un gran especialista en la redacció de plans funcionals com és el Dr. Albert Recolons. El procés, que va durar uns sis mesos, va passar per una sèrie de reunions amb cadascun dels diferents serveis, on vam poder conèixer els seus problemes, necessitats, maneres de treballar i voluntats. Tot això ho analitzem en profunditat i vam anar proposant, en cada cas, el model de servei que més s’ajustava a les seves necessitats. Per a això vam fer ús d’una nova metodologia de redacció de plans funcionals que anomenem Pla Funcional 3D.

El pla funcional 3D consisteix a utilitzar una sèrie de gràfics i diagrames per plasmar gràficament les sales i metres que hi ha en un pla funcional tradicional. És un mètode que identifica els models tipològics més òptims i mostra clarament i gràficament quina és la proposta organitzativa de cada servei, les seves diferents àrees, els fluxos, les entrades, les connexions amb altres serveis i, fins i tot, els requeriments arquitectònics com ara la llum natural. El pla funcional 3D mostra a més la relació entre tots els serveis, la col·locació d’aquests serveis en una secció ideal per plantes i proporciona un pressupost aproximat de l’obra. Podríem dir que és gairebé com un avantprojecte funcional de l’edifici sense disseny arquitectònic. El pla funcional 3D millora la comunicació amb el client perquè la informació és més fàcil de comprendre a través d’una formalització esquemàtica en 3 dimensions del programa funcional. Aquesta metodologia fomenta la participació de tots els implicats en la base d’un llenguatge comú que aporta més valor al procés.

Amb el pla funcional 3D de la Clínica Girona es va aconseguir un pla funcional amb uns metres molt estudiats i treballats mà a mà amb el client, reflex del seu model de gestió. Generem nous estàndards funcionals des de la innovació, aconseguint serveis més personalitzats i eficients i, per tant, més productius i rendibles. El client va poder comprendre fàcilment i validar com era el funcionament de tots els serveis de la futura clínica que, a posteriori, es replicarien en distribucions reals i han estat base de l’èxit del projecte arquitectònic.

A través del pla funcional va començar la relació de PMMT amb Clínica Girona. Hem acabat passant per totes les fases fins arribar a l’obra, que és on ens trobem ara. La consultoria de pla funcional, així com la redacció d’un Pla Director, han de ser fases en què els arquitectes especialistes hem d’apostar per participar-hi. És justament el nostre coneixement especialitzat, fruit de la constant investigació, el que ens permet aportar valor a través de la consultoria. És a més una nova manera d’entrar en el projecte que facilita un bon coneixement de cada client i de les seves necessitats, podent arribar a totes les fases a proporcionar-li un producte molt més optimitzat i personalitzat, que sigui reflex clar del seu model de gestió, li ajudi a millorar la qualitat del servei als seus usuaris i contribueixi a minimitzar els costos del projecte i de l’obra.

Publicat a Hospitecnia, portal d’arquitectura, enginyeria i gestió hospitalària.

http://hospitecnia.com/2018/04/19/metodologias-plan-funcional-3d/