La medicina del futur, cada cop més a prop amb la nova Clínica Girona

El projecte arquitectònic de la futura Clínica Girona és signat per PMMT arquitectes i els treballs de construcció són obra de la UTE liderada per Construccions Rubau, juntament amb Agefred. La direcció de l’execució de l’obra i el control de qualitat i la seguretat i salut va a càrrec de l’empresa d’arquitectura tècnica AT2.

Girona. 7 d’abril de 2021.

La medicina del futur cada dia és més a prop. Les obres de construcció de la nova Clínica Girona, a l’entrada sud de la ciutat, encaren l’última fase. Un cop completament acabada l’estructura de l’edifici, ara es treballa simultàniament en la façana i en les instal·lacions interiors. Si se segueix el ritme actual, l’obra estarà totalment acabada cap al mes d’octubre i després vindrà un període de verificacions i proves dels equipaments, abans del trasllat definitiu, i es manté la previsió d’estrenar el nou centre sanitari dins d’aquest d’any 2021.

La nova Clínica Girona, que dignifica urbanísticament la zona, és un projecte viu i dinàmic que ha experimentat alguns canvis des de que es va iniciar la seva construcció, sobre tot arran de la pandèmia del COVID-19. S’han reformat i redissenyat alguns espais i serveis per poder fer front a la pandèmia actual, amb les màximes garanties de qualitat assistencial, així com per deixar-la preparada, des de la seva concepció, per a les futures crisis sanitàries que es puguin presentar.

La pandèmia del COVID-19 i les reestructuracions que s’han hagut de fer com a conseqüència de la mateixa, han allargat una mica els terminis de les obres. Segons declara el gerent de Clínica Girona, Carles Espígol: “No es tracta només d’acabar l’obra, sinó que també hi ha equipaments importants que s’han d’instal·lar amb les millors condicions i després s’han de fer les proves de tot. Abans que entri el primer malalt, hem d’estar segurs de que tot funciona molt correctament, i quest procés requereix el seu temps si es fan les coses ben fetes”.

Compromesos amb la salut i amb l’estalvi energètic

Conscients que tothom ha d’aportar un gra de sorra en la lluita contra el canvi climàtic, la nova Clínica s’ha projectat com un edifici altament sostenible: disposarà d’espais amb baixes emissions, superfícies de contacte amb propietats antibacterianes i una qualitat de l’aire interior òptim, que augmentarà la sensació de benestar dels seus ocupants.

En aquest sentit la nova Clínica Girona fa una aposta decidida per l’estalvi energètic, començant per la façana. La “pell” que recobrirà la nova Clínica Girona serà molt especial: Tècnicament s’anomena “façana ventilada” i és actualment el sistema d’aïllament tèrmic d’exteriors més avançat, i que permet un gran aprofitament de l’energia. L’està muntant l’empresa Ciprés Group, especialitzada en façanes singulars.  

Diferents fases del muntatge de la façana ventilada,  segons esquema de Ciprés Group. Una aposta decidida per l’estalvi energètic.

La façana ventilada és un tipus de tancament exterior proveït d’una cambra d’aire vertical contínua on es crea, entre d’altres, l’efecte xemeneia, el qual es degut a l’escalfament del parament exterior i provoca una variació de la densitat de la capa d’aire de l’espai intermedi respecte de l’aire ambient, amb el conseqüent moviment d’ascensió. Aquestes característiques fan que tot l’edifici gaudeixi d’un gran confort tèrmic i acústic.

La nova Clínica Girona triplicarà l’espai actual: “Guanyarem en serveis a les persones i avançarem cap a la medicina del futur, amb pocs dies d’estada a la clínica i diagnòstics més eficients”, afirma el gerent Carles Espígol. Estructurada de forma vertical, la nova clínica està dissenyada seguint paràmetres de màxima polivalència, entenent que un edifici hospitalari ha de permetre els canvis de distribució futurs que es generin a causa dels avanços de la medicina, de l’evolució dels processos mèdics o de l’arribada de noves pandèmies. L’equip de PMMT arquitectes ha realitzat un disseny innovador i funcional al servei d’una clínica eficient, sostenible i accessible universalment, compromesa amb la salut de les persones. Un edifici innovadorament saludable per acollir la medicina del futur.

Aquest article ha estat publicat al Suplement Salut del DIARI DE GIRONA, el dia 7 d’abril de 2021

El pdf del Suplement Salut del Diari de Girona

L’article a l’edició digital del Diari de Girona