EL PUNT AVUI: La nova Clínica Girona està acabada i obrirà el 18 d’abril

SALUT GIRONA – 17 març 2022

 L’edifici, que no es va poder estrenar al desembre per problemes de subministrament, ja està acabat i s’estan fent les proves de les instal·lacions

 El trasllat es farà per Setmana Santa

N.A – GIRONA

La nova Clínica Girona, situ­ada a l’entrada sud de la ciu­tat, ja està aca­bada i obrirà les por­tes el dia 18 d’abril, segons va comu­ni­car ahir el mateix cen­tre mèdic. Aquest equi­pa­ment s’havia de posar en marxa el 9 de desem­bre però, a causa d’un pro­blema en el sub­mi­nis­tra­ment d’alu­mini, mate­rial amb què s’havien de fer els tan­ca­ments de la planta baixa de l’edi­fici, es va ajor­nar l’ober­tura. Ara, d’acord amb el nou calen­dari, el tras­llat a la nova seu està pre­vist per als dies de Set­mana Santa, apro­fi­tant el des­cens de l’acti­vi­tat assis­ten­cial. El matí del dia 18 es tras­lla­da­ran els malalts que hi hagi ingres­sats al cen­tre hos­pi­ta­lari del car­rer Joan Mara­gall. “No hem vol­gut córrer. Hem vol­gut asse­gu­rar l’aca­ba­ment de l’obra i tenir el temps sufi­ci­ent per pro­var tots els equi­pa­ments. El per­so­nal de la clínica ja està anant a la nova des de començaments de març per pre­pa­rar-ho tot de cara al tras­llat, que, ara sí, serà per Set­mana Santa. I ho podem asse­gu­rar perquè ara depe­nem de nosal­tres matei­xos, un cop l’obra ja està total­ment aca­bada”, va mani­fes­tar ahir el gerent del cen­tre, Car­les Espígol.

Res­pecte de l’endar­re­ri­ment de l’ober­tura de qua­tre mesos, Espígol va decla­rar que aquest retard “ha estat el mínim pos­si­ble i és força rao­na­ble per a una obra tan gran, atesa la crisi mun­dial pro­vo­cada per la pandèmia de la covid-19 i la manca de sub­mi­nis­tra­ments que ha com­por­tat en l’àmbit glo­bal”.

Espígol manté que, amb aques­tes ins­tal·laci­ons, els ciu­ta­dans de les comar­ques giro­ni­nes “gua­nyen un gran cen­tre sani­tari, un hos­pi­tal modern, abso­lu­ta­ment acces­si­ble, con­for­ta­ble i efi­ci­ent, amb el per­so­nal de sem­pre i amb el tracte més humà, que ens carac­te­ritza, i que, a més, dis­posa de la tec­no­lo­gia més inno­va­dora per fer pre­sent a Girona la medi­cina del futur”. I també va subrat­llar que aquest equi­pa­ment ha dig­ni­fi­cat l’entrada sud de la ciu­tat. La nova Clínica Girona és un pro­jecte arqui­tectònic de PMMT Arqui­tec­tes i els tre­balls de cons­trucció han estat obra de l’UTE lide­rada per Cons­truc­ci­ons Rubau, jun­ta­ment amb Age­fred. La direcció de l’exe­cució de l’obra i el con­trol de qua­li­tat i la segu­re­tat i salut han anat a càrrec de l’empresa d’arqui­tec­tura tècnica AT2. Situ­ada al car­rer Bar­ce­lona, 204-206, tri­plica la superfície actual (passa de 13.000 m² a 41.000 m²). L’obra, cons­truïda amb cri­te­ris de màxima sos­te­ni­bi­li­tat, té un pres­su­post d’uns 65 mili­ons d’euros.

La notícia en pdf