OPINIÓ / 21 abril 2022  NARCÍS GENÍS REIXACH For­nells de la Selva havia estat una aposta ini­cial per tras­lla­dar-hi la nova Clínica Girona, fins que el 2015 la Comissió d’Urba­nisme va apro­var la modi­fi­cació urbanística pro­po­sada per l’Ajun­ta­ment de Girona a la car­re­tera de Bar­ce­lona que ha...

 La nova Clínica Girona funciona amb la majoria de serveis, la primera jornada laborable  Pacients i empleats del centre comparteixen la sensació d’amplitud JORDI FERRER  SOCIETAT - GIRONA - 20 abril 2022 Després de 88 anys al car­rer Joan Mara­gall, Clínica Girona va viure ahir el pri­mer dia labo­ra­ble en un altre espai....