OPINIÓ / 21 abril 2022  NARCÍS GENÍS REIXACH For­nells de la Selva havia estat una aposta ini­cial per tras­lla­dar-hi la nova Clínica Girona, fins que el 2015 la Comissió d’Urba­nisme va apro­var la modi­fi­cació urbanística pro­po­sada per l’Ajun­ta­ment de Girona a la car­re­tera de Bar­ce­lona que ha...

 La nova Clínica Girona funciona amb la majoria de serveis, la primera jornada laborable  Pacients i empleats del centre comparteixen la sensació d’amplitud JORDI FERRER  SOCIETAT - GIRONA - 20 abril 2022 Després de 88 anys al car­rer Joan Mara­gall, Clínica Girona va viure ahir el pri­mer dia labo­ra­ble en un altre espai....

Els primers a estrenar les noves instal·lacions han sigut deu pacients que ja estaven ingressats a l'antic edifici, entre els quals hi ha un nadó que va néixer a la matinada Laura Teixidor | Girona | 18·04·22 |  Així ha estat el trasllat dels pacients a la nova Clínica Girona ANIOL RESCLOSA...

Clínica Girona inaugura les noves instal·lacions a l’entrada sud de la ciutat i dona inici a la profunda remodelació d’aquest espai  “Serà font de riquesa i pol de desenvolupament”, assegura el conseller Argimon MARC SALGAS  SALUT /GIRONA - 13 abril 2022 La nova Clínica Girona ja és una rea­li­tat. L’equi­pa­ment,...

Ni el pressupost ni els terminis d’execució seran els que es van anunciar l’any 2016  La clínica, però, és també la primera concreció d’un projecte de ciutat que redissenya l’entrada sud de Girona ESTEVE CARRERA - GIRONA GIRONA - 13 abril 2022 El 6 de juliol del 2016, aquest diari obria por­tada anun­ci­ant...